Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  20.08.2022

Powodem powiększenia potrzeba rozszerzenia. Miasto tłumaczy powiększenie komisji antyalkoholowej

Udostępnij

Lubelska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy już 28 członków. Ratusz odpowiada, dlaczego musi ich być tak wielu i dlaczego teraz komisja potrzebuje akurat Anny Augustyniak.

Na początku sierpnia napisaliśmy, że prezydent Krzysztof Żuk bez większego rozgłosu ponownie powiększył skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To organ doradczy, który m.in. opiniuje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kontroluje punkty ich sprzedaży, wnioskuje do sądu o poddanie osób uzależnionych obowiązkowemu leczeniu. Tym razem do tego grona dołączyła Anna Augustyniak. Obecnie komisja liczy już 28 członków. Nie od dziś jest jedną z największych w Polsce.

Od lat w czubie (zestawień)

Fundacja Wolności od początku swojego istnienia przygląda się komisji. Podkreśla, że liczba członków i ich wynagrodzenia są za wysokie, a zasady powiększania składu organu, w tym określenie potrzebnych kompetencji – niejasne. To rodzi pytanie, czy komisja to zespół profesjonalnych doradców, czy bezpieczna przystań dla sprzymierzeńców prezydenta.

Niebezpodstawnie. Według raportu z badania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2015 r. średnia liczba członków komisji w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców wynosiła 13,8. Lubelska liczyła wtedy 24 członków. Natomiast Fundacja Wolności porównała funkcjonowanie komisji w 18 polskich miastach wojewódzkich. Lubelska była m.in. czwarta pod względem liczebności i pierwsza jeśli chodzi o odsetek radnych w składzie.

Na początku ubiegłego roku fundacja złożyła petycję w sprawie zmniejszenia liczebności komisji. W kwietniu w zastępstwie prezydenta sekretarz Andrzej Wojewódzki odpisał: „Obecny skład liczbowy Komisji umożliwia bezproblemowe i bieżące rozpatrywanie wniosków oraz realizację pozostałych istotnych zadań Komisji, jak i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

W listopadzie tego samego roku prezydent włączył do składu komisji Agnieszkę Hołdę, 1 sierpnia 2022 r. Annę Augustyniak.

Zapytaliśmy w ratuszu o powody kolejnego powiększenia komisji. Chcieliśmy też wiedzieć, jakie kompetencje Anny Augustyniak sprawiają, że stała się najlepszą nową kandydatką do tego grona.

Oto odpowiedzi Miasta

Jawny Lublin: Czy ponowne powiększanie liczebności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było potrzebne? Jakie były jego powody?

Izolda Boguta, biuro prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin: Powodem powiększenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była potrzeba rozszerzenia składu dwóch zespołów: opiniującego i – przede wszystkim – zespołu merytorycznego.

Do zakresu prac zespołu merytorycznego należy przedkładanie propozycji zapisów do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lublin w oparciu o przeprowadzone analizy oraz wypracowanie koncepcji w zakresie problemów alkoholowych na terenie miasta Lublin.

Jakie kompetencje sprawiły, że do komisji została włączona Anna Augustyniak?

Kompetencje wynikające z dotychczasowego doświadczenia zawodowego Anny Augustyniak, a także jej wykształcenie, jak i działalność społeczna powodują, że jej uczestnictwo w zespołach merytorycznym i opiniującym będzie wsparciem prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie.

Anna Augustyniak od 2018 r. jest zatrudniona w urzędzie miasta na wieloosobowym stanowisku pracy ds. rozwiązań systemowych jako ekspert prezydenta. Czym się zajmuje na swoim stanowisku?

W szerokim zakresie zadań wykonywanych przez Annę Augustyniak znajdują się między innymi:

• reprezentowanie prezydenta na spotkaniach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju miasta w zakresie współpracy ze środowiskami patriotycznymi, kombatanckimi i polonijnymi oraz upowszechniania idei samorządowej,

• podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz integracji środowisk kombatanckich i osób represjonowanych,

• inicjowanie i organizowanie obchodów rocznic,

• udział w uroczystościach kombatanckich i patriotycznych,

• podejmowanie działań na rzecz respektowania uprawnień kombatantów i innych osób uprawnionych, w takich dziedzinach jak w szczególności: służba zdrowia, pomoc społeczna, komunikacja,

• koordynowanie realizacji zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,

• podejmowanie działań mających na celu wspieranie Polaków za granicą i Polonii,

• podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród młodzieży.

Czy przed wejściem do składu komisji Anna Augustyniak przeszła wymagane prawem szkolenie? Kiedy, w jakim zakresie i wymiarze godzin? Kto je przeprowadził?

Anna Augustyniak przeszła wymagane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi szkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w dniach 15 i 18 lipca 2022 roku. Szkolenie przeprowadził Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie, dr n. med. Piotr Dreher. Szkolenie trwało 16 godzin, a jego zakres obejmował:

• podstawowe informacje na temat szkód powodowanych nadużywaniem alkoholu, w tym uzależnieniom,

• szkody ponoszone przez rodziny z problemem alkoholowym oraz możliwości pomocy ich członkom,

• możliwości postępowania z osobami nadużywającymi alkoholu i uzależnionymi, w tym formy terapii i grupy samopomocowe,

• podstawowe zasady pierwszego kontaktu z osobą nadużywającą alkoholu, wezwaną na posiedzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

• zadanie samorządu w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

• zadania zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy,

• zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

• informacja na temat rekomendacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w zakresie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto podczas szkolenia była zapoznana z aktami prawnymi dotyczącymi pracy w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi:

• Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

• Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

• Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023,

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,

• Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieskiej Karty”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły