Wesprzyj Kontakt

7 minuty czytania  •  08.11.2018

Krzysztof Żuk odpowiada na trudne pytania o nową kadencję na fotelu prezydenta

Udostępnij


Przed wyborami wysłaliśmy trudne pytania do wszystkich kandydatów na prezydenta. Krzysztof Żuk przesłał dośc rozbudowane odpowiedzi, które ułożyły się w wywiad. Dziś, wiedząc, że będzie prezydentam kolejną kadencję, prezentujemy odpowiedzi, z których można wyczytać, jak Żuk będzie rządził w nadchodzącej kadencji.

Czy dopuszcza Pan/Pani zwiększenie zadłużenia miasta w nadchodzącej kadencji, np. jeśli dług będzie przeznaczony na inwestycje?

Krzysztof Żuk: Kwestię zadłużenia miasta reguluje ustawa o finansach publicznych, precyzująca dopuszczalne limity zadłużenia miast, które nie powinny być przekroczone. Tak też jest w Lublinie. Utrzymanie dynamicznego rozwoju miast wymaga inwestycji i dostosowywania infrastruktury do potrzeb mieszkańców. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w Lublinie ponad 3,5 mld zł, z czego 1,5 mld zł stanowiły środki europejskie. Bez kredytu, pozyskanie tych środków europejskich, byłoby niemożliwe. Warto podkreślić, że w okresie, kiedy dług Lublina wzrósł o 650 mln zł, majątek miasta podwoił się z 3 mld zł do kwoty 6 mld zł. To znacząca różnica pokazująca, że każda pożyczona złotówka wygenerowała majątek miasta o wartości 3 zł. Co ważne, zdecydowana większość kredytów, po które sięgnął Lublin, została pozyskana w międzynarodowych instytucjach finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, których finansowanie należy obecnie do najtańszych dostępnych dla samorządów.

Jak zmniejszyć zadłużenie miasta?

Harmonogram spłaty długu jest precyzyjnie wskazany w umowie kredytowej. Spłata jest zapisana w corocznych uchwałach budżetowych. Nie ma zatem zagrożenia dla stabilności finansów miasta. Przypomnę, że tylko za mojej kadencji miasto spłaciło ponad 522 mln zł zadłużenia.

Co jest większym priorytetem dla miasta – budowa wewnętrznej obwodnicy, remonty osiedlowych ulic czy rewitalizacja terenów zielonych?

Patrząc na miasto trzeba widzieć jego całościowy obraz. W innym przypadku zrównoważony rozwój będzie zaburzony. Dlatego równie ważne jak np. rozwiązanie problemów komunikacyjnych w skali całego miasta są inwestycje w dzielnicach służące ich mieszkańcom. Nie można na przykład stawiać remontów ulic przed rewitalizacją terenów zielonych, czy budowy obiektu sportowego przed domem pomocy, bo ocena każdego przypadku musi być dokonywana indywidualnie, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania i bieżące potrzeby.

Którędy powinna przebiegać południowa obwodnica miasta?

Już na etapie wyłożenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Lublin zapowiedziałem rezygnację z budowy drogi, która jest przez mieszkańców nazywana południową obwodnicą w skali proponowanej w historycznych dokumentach. Dla skomunikowania południowych dzielnic miasta wskazany jest, na razie jedynie w dokumentach planistycznych, potencjalny przebieg drogi dużo węższej, służącej jedynie obsłudze mieszkańców tego terenu. Na tym etapie nie ma żadnych konkretnych planów dotyczących tej inwestycji.

Czy uważa pan że należy zmienić plan zagospodarowania Górek Czechowskich w zamian za
budowę parku i przejęcia go następnie przez miasto?

Żałuję, że w latach 90-tych, ówczesny Prezydent Andrzej Pruszkowski nie podjął najlepszej możliwej decyzji w tym temacie, czyli skorzystania przez miasto z prawa pierwokupu i odkupienia tego terenu od Agencji Mienia Wojskowego. Dlatego dziś znaleźliśmy się w sytuacji, gdy teren ten znajduje się w rękach prywatnych. Przypomnę, że obecny plan zagospodarowania przewiduje zabudowę tego terenu pod funkcje usług, usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowych oraz funkcji rekreacyjno-sportowych w około 30% terenu. Właściciel terenu wnioskował o zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy, na co nie ma zgody, niezbędne jest jednak wypracowanie takiego kompromisu, który będzie służył miastu i mieszkańcom.

Czy wycinanie drzew w mieście jest dopuszczalne?

Powinniśmy chronić jak najwięcej drzew, a tam gdzie to niemożliwe, rygorystycznie stosować nasadzenia rekompensacyjne. Wszystkie wydziały i jednostki Urzędu Miasta otrzymały ode mnie wyraźne polecenie, aby przy wszelkich projektach inwestycyjnych maksymalnie jak to możliwe ograniczać wycinkę drzew. Na pewno nie jest ułatwieniem w ochronie drzew tzw. Lex Szyszko, czyli ustawa, która znacznie uprościła procedurę wycinek realizowanych przez mieszkańców i spółdzielnie mieszkaniowe, a to te grupy stanowią największy odsetek wnioskodawców wycinek.

Szkoły publiczne w Lublinie powinny być małe i blisko domu, czy duże, dalej od domu ale tańsze w utrzymaniu?

Biorąc pod uwagę obecną sieć szkół w Lublinie, jak i zaplanowane budowy i rozbudowy kolejnych 5 obiektów, 3 przedszkoli i 5 żłobków, staramy się dążyć do modelu, kiedy mieszkańcy będą mieli szkołę w zasięgu najbliższego otocznia.

Ile szkół publicznych należy wybudować w mieście w najbliższych czterech latach?

Już zaplanowaliśmy budowę dwóch kolejnych szkół przy ul. Berylowej na Węglinie a także przy ul. Majerankowej na Ponikwodzie. Rozbudowa czeka szkoły na Felinie i Sławinie, zastanawiamy się także nad rozbudową szkoły na Wrotkowie.

Ile mieszkań komunalnych miasto powinno wybudować przez kolejne cztery lata, biorąc pod uwagę możliwości finansowe miejskiego budżetu?

Dzięki uregulowaniu stanu prawnego gruntów przy przyszłym przedłużeniu ul. Dekutowskiego rozpoczęliśmy procedurę, która pozwoli nam w przyszłości wybudować mieszkania komunalne. Teren ten może pomieścić budynki, w których znajdzie się nawet 1000 mieszkań. Część z nich mogłoby powstać w ramach Programu Mieszkania Plus.

Budynek urzędu miasta lepiej wynajmować, korzystać z własnych obiektów czy wybudować nowy?

Od początku lat 90-tych liczba zadań zlecanych samorządom przez administracje centralną, jak też zadań wynikających np. ze zmian przepisów czy pozyskiwania środków europejskich stale rośnie, a to pociąga za sobą konieczność dostosowania struktury urzędu i zapewnienia właściwej obsługi interesantów. Z powodu braku własnych obiektów nie jest to możliwe, stąd konieczność wydatkowania środków na wynajem. Własny budynek obiektu koncentrujący w jednym miejscu wiele wydziałów, zapewniłby nie tylko sprawniejsze funkcjonowanie urzędu, ale również lepszą obsługę mieszkańców.

Czy należy zwiększyć kompetencje i środki finansowe Rad Dzielnic?

Finansowanie projektów w dzielnicach jest realizowane na kilka różnych sposobów. Zasadniczym jest budżet miasta, do którego członkowie rad dzielnic i radni Rady Miasta Lublin proponują konkretne inwestycje. Budżet zawiera także tzw. rezerwę celową na zadania realizowane przez Rady Dzielnic, było to pierwsze wprowadzone w Lublinie narzędzie bezpośredniego kształtowania inwestycji w dzielnicach. Kolejnym, w którym to mieszkańcy sami mogą decydować o przeznaczeniu środków na konkretne cele, jest Budżet Obywatelski, po nim wprowadziliśmy Inicjatywę lokalną i Zielony Budżet. To narzędzia wzajemnie się uzupełniające. W ten sposób co roku bezpośrednio do dyspozycji mieszkańców przekazujemy 25 mln zł. W kolejnych latach chcemy zwiększać kwoty przeznaczane na wszystkie te narzędzia, a w Budżecie Obywatelskim chcemy zapisać gwarantowaną kwotę 300 tys. zł. dla każdej dzielnicy.

Finansowanie z budżetu miasta klubów sportowych Motor i SPR należy zwiększyć, zmniejszyć czy pozostawić na obecnym poziomie?

Z budżetu miasta wspierane są wszystkie dyscypliny sportowe, które cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. Finansowanie odbywa się w sposób bezpośredni poprzez podwyższenie kapitału, tak jak w przypadku spółek miejskich, bądź poprzez promocję, tak jak ma to miejsce w przypadku np. koszykówki.

Czy należy ograniczyć ruch samochodowy w centrum miasta?

Docelowo dążymy do tego rozwiązania, będzie to możliwe po zrealizowaniu inwestycji związanych z budową sieci dróg wewnętrznych, które dadzą możliwość sprawnego poruszania się pomiędzy dzielnicami, z pominięciem centrum.

Czy należy podnieść opłatę za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania?

Obowiązuje nas umowa z obecnym operatorem strefy, która upływa w przyszłym roku. Zakończenie umowy będzie jednoznaczne z analizą sytuacji i wówczas Rada Miasta będzie podejmować decyzje czy opłaty podnieść, obniżyć czy utrzymać na dotychczasowym poziomie.

Kultura w mieście – czego brakuje najbardziej – działań lokalnych, kultury wysokiej czy imprez masowych?

Moim priorytetem jest zwiększenie dostępności kultury w dzielnicach. Chodzi o nowe filie dzielnicowych domów kultury z szeroką ofertą bezpłatnych zajęć, kolejne filie biblioteki miejskiej, projekty kulturalne i festyny, choćby takie, jakich próbkę mieliśmy przy okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, czy od kilku lat przy okazji Carnavalu Sztukmistrzów.

Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych wynosi ponad 100 mln zł. Co zrobić z dłużnikami?

W tym obszarze obowiązuje Uchwała nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022″.

Czy należy obniżyć czynsz za lokale miejskie dla organizacji pozarządowych do poziomu kosztów eksploatacji?

Co do zasady stosujemy takie rozwiązanie. Każdy przypadek, w zależności od lokalizacji siedziby jest rozpatrywany indywidualnie. Miasto wspiera organizacje pozarządowe także w inny sposób, w latach 2010-2018 w ramach konkursów na realizację zadań publicznych do organizacji trafiło 250 mln zł.

Czy w Lublinie należy ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych?

W związku ze zmianą przepisów analizowaliśmy takie rozwiązanie, jednak większość Rad Dzielnic nie opowiedziała się za jego wprowadzeniem.

Stanowiska w zarządach miejskich spółek powinny być obsadzane bez konkursu, zawsze poprzez konkurs czy jeszcze inaczej?

Zasady obsadzania stanowisk w spółkach komunalnych powinny być zgodne z zasadami obowiązującymi w spółkach Skarbu Państwa.

Czy zatrudnianie radnych w miejskich spółkach i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest dopuszczalne?

W obu przypadkach zatrudnienie powinno się odbywać zgodnie z przepisami prawa, w przypadku jednostek organizacyjnych to szefowie tych jednostek podejmują niezależne decyzje.

Jak powinien wyglądać dalszy rozwój przestrzenny Lublina?

Doskonale sprawdza się porozumienie gmin w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane są projekty służące całemu obszarowi metropolitalnemu.

Czy Lublin powinien w swojej komunikacji promocyjnej bardziej wykorzystywać elementy tradycyjnej symboliki miasta, tj. herbowego koziołka, kosztem znaku promocyjnego Miasta Inspiracji?

Oba elementy wzajemnie się uzupełniają, nie ma powodu by ograniczać jeden kosztem drugiego. Herb jest wykorzystywany w sytuacjach o charakterze oficjalnym, logo Miasta Inspiracji zarezerwowane jest natomiast do sytuacji o charakterze marketingowym. Jest ono podstawowym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej, która z kolei jest narzędziem budowania marki Lublina i służy poprawie jej rozpoznawalności. Logo należy zatem traktować jako narzędzie w projekcie marketingowym miasta.

Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Peowiaków 10/8, 20-007 Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

6 minuty czytania

06.06.2024

Radny pochyla się nad skateparkiem, a deskorolkarze marzą o Zakładach Tytoniowych

Były członek zarządu województwa Bartłomiej Bałaban w marszałkowskiej kulturze zostawił…

4 minuty czytania

21.05.2024

„Takiego dyrygenta w swojej karierze nie spotkałem”. Sprawa Rodka wraca do sądu

Wojciech Rodek decyzją sądu w ramach tzw. zabezpieczenia został zatrudniony…

< 1 minuty czytania

21.04.2024

Wyniki wyborów II tura: Kraków, Wrocław, Rzeszów

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych pracownia Ipsos podała sondażowe wyniki…

6 minuty czytania

22.03.2024

Opera (nie)Lubelska, czyli Jezus mdleje na próbie, a z obsady spadają rodzime gwiazdy

Na chwilę przed premierą musicalu „Jesus Christ Superstar” w Operze…

6 minuty czytania

22.03.2024

Przed wyborami budowę nowego stadionu obiecują wszyscy. Ale nie wiadomo za co i ile będzie to nas kosztować

Termin na przedstawienie kosztorysu już minął, ale Ratusz sam tłumaczy…

5 minuty czytania

21.03.2024

Głośny protest pracowników MOPR. Ratusz zamknął przed nimi drzwi. „Wstyd, panie prezydencie!”

W podobnej liczbie, ale znacznie głośniejsi niż dzień wcześniej rolnicy.…

2 minuty czytania

05.03.2024

Zmarła prof. Elżbieta Starosławska, dyrektorka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Odeszła dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prof. Elżbieta Starosławska. Miała…

< 1 minuty czytania

05.03.2024

Ogłoszenie

Likwidator spółki pod firmą EUROPA S.A. w likwidacji z siedzibą…