Wesprzyj Kontakt

6 minuty czytania  •  15.01.2020

Znamy uwagi Ratusza do Raportu dot. Górek Czechowskich

Udostępnij

Ratusz w końcu opublikował długo wyczekiwany Raport przyrodników dot. Górek Czechowskich. Opóźnieniom miał być winien wykonawca. Termin realizacji był dwukrotnie przedłużany.

5 stycznia Ratusz upublicznił Raport z inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowania analizy urbanistycznej i kompleksowej waloryzacji środowiska dla wąwozów nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły. Wbrew obawom mieszkańców, że Ratusz mocno ingeruje w treść opracowania wskazuje ono na potrzebę ochrony terenów przeznaczonych Górek Czechowskich przeznaczonych przez władze Lublina w Studium pod zabudowę.

Obawy mieszkańców były związane z podejrzewaniem o ukrywanie Raportu. Pierwotnie miał być gotowy we wrześniu. Wtedy Ratusz informował, że dostał raport w terminie, ale nie może go upublicznić. – Nie ma wersji ostatecznej i będzie podlegał dalszemu opracowaniu ze względu na niespodziewaną i nagłą chorobę głównego koordynatora i recenzenta naukowego – tłumaczyła Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. Gdy w kolejnym terminie, do końca października, Ratusz wciąż nie otrzymał Raportu, tłumaczono, że wymaga on uwzględnienia zgłoszonych uwag. Poniżej ich treść.

1. Raport nie zawiera opracowania w ujęciu kartograficznym i tekstowym przewidywanych kierunków zmian walorów środowiskowych (prognoza) wąwozów w dwu wariantach: przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych, przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działaniach w zakresie gospodarki przestrzennej. Przedstawienie przewidywanych ww. kierunków zmian walorów środowiskowych jest zapisem umowy §1 ust. 4 lit. d tiret drugie, które należy przedstawić w raporcie.

2. Ponadto podkreślam, że w raporcie występuje wiele niekonsekwencji między inwentaryzacją a waloryzacją i podsumowaniem – przykładowo na jednej stronie pojawiają się zdania wzajemnie sprzeczne(np. Str .127).

3. Nazwy Zespołów Przyrodniczo – Krajobrazowych pozostają w rozbieżności z nazewnictwem zastosowanym w obowiązującym Studium, uchwalonym przez Radę Miasta 1 lipca 2019 r. (str. 294).

4. Proszę o odniesienie się w Raporcie do otoczenia wąwozu „Lipnik” – określonego zarówno w obowiązującym planie miejscowym, jak i w obowiązującym Studium. Przewidywane jest tam zachowanie rozległych terenów rolnych, chronionych przed zabudową, pełniących bardzo ważną rolę przyrodniczą – otoczenia Obszaru Natura 2000, Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi oraz otoczenia i wzmocnienia głównego korytarza ekologicznego przewietrzającego Lublin – doliny Bystrzycy. Jakie są prognozowane skutki, jeśli w drodze zmiany planu nastąpi trwałe przekształcenie tych terenów z rolnych na budowlane (np. na tereny zabudowy jednorodzinnej)?

5. Proszę o odniesienie się w Raporcie do obszaru Zimnych Dołów, gdzie występuje duży nacisk inwestycyjny na zabudowę zarówno zboczy, jak i dna doliny Cieku spod Konopnicy i suchych dolin. Jakie są prognozowane skutki, jeśli w drodze zmiany planu nastąpi trwałe przekształcenie tych terenów na tereny budowlane (np. na tereny zabudowy jednorodzinnej)?

6. Proszę o zawarcie w podsumowaniu Raportu stwierdzenia, które z punktów art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zakazy związane z pomnikami przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi) zdaniem naukowców powinny być uwzględnione przy uchwale dotyczącej zespołów przyrodniczo – krajobrazowych na Górkach Czechowskich i na Lipniku?

7. W odniesieniu do Górek Czechowskich, biorąc pod uwagę fakt obowiązywania planu miejscowego z 2005 r. (zmiana planu jest w fazie projektowej, a termin finalizacji prac zależy od wielu czynników i jest bardzo trudny do określenia), proszę o odpowiedź, jak powinny wyglądać nasze działania (działania Miasta), w wypadku przyjęcia Raportu i jednoczesnej realizacji ustaleń planu obowiązującego. Co można zrobić z gatunkami roślin i zwierząt, których obecność stwierdzono na środkowej i dolnej wysoczyźnie (od strony ul. Poligonowej)? Czy jest możliwość ich przeniesienia, albo zabezpieczenia – przy wykazywanej dobrej woli właścicieli terenu?

8. Czy na terenie Górek Czechowskich, w obszarze projektowanego Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego byłaby możliwość wyznaczenia terenu (ok. 5 ha) pod specjalne, otwarte, edukacyjne, modelowe ogrody działkowe?

9. Czy jest możliwość przeniesienia „zbiorowiska łąk świeżych i pastwiskowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea – 4 pkt.” ze środkowej enklawy przy ul. Poligonowej – w sąsiedztwo?

10. W odniesieniu do zagrożeń wskazanych w treści Raportu proszę o ustosunkowanie się do zapisów obowiązujących planów miejscowych, w szczególności mpzp miasta Lublin – część III dot. strefy K1.

11. Proszę o skorygowanie lub wyjaśnienie treści Raportu w następujących zakresach:

• niezgodności Ryc. 63 z opisem oraz z Ryc .48 (str. 63) i opisem na str. 29;

• uzupełnienia objaśnień do Tabeli 13 (str. 110);

• uzupełnienia treści o „zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej” (str.184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 199, 200, 201, 202, 214, 215, 216, 217, 218, 219) – zapis wynikający z umowy;

• proponuję w miejsce powoływania się na umowę notarialną (str. 184, 186), projekty koncepcyjne, Bezpłatny Magazyn Informacyjny 2017 itp., aby opracowanie eksperckie odnosiło się do prawa miejscowego;

• usunięcie sprzeczności w zakresie zapisów na str. 184, gdzie stwierdzono cyt.: „lokalizacja osiedli nie pokrywa się ze stanowiskami gatunków rzadkich i chronionych” i na str. 189 cyt.: „Część planowanych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną wyznaczone są na aktualnym obszarze występowania chomika europejskiego (okolice sklepu LIDL i osiedla Prestiż)”;

• uzupełnienia treści o odniesienie do możliwości ochrony chomika europejskiego na Górkach Czechowskich w świetle konieczności zachowania w tym celu „mozaiki różnorodnych upraw rolnych w tym zbóż i roślin motylkowych” (str. 202) oraz braku takich terenów w obowiązujących dokumentach planistycznych;

• wyjaśnienia zapisów dot. przewietrzania na str. 43, gdzie stwierdzono niedostateczne przewietrzanie, str. 48 Ryc. 34 gdzie stwierdzono brak dość dobrych warunków przewietrzania (opis poniżej ryciny nie zgadza się z jej treścią), str. 49 Ryc. 35 gdzie stwierdzono dość dobre warunki przewietrzania występujące jedynie w 3 miejscach poza wierzchowinami – wobec zapisów na str. 281 cyt.: „Z trzech badanych obiektów Górki Czechowskie mają największe znaczenie dla przewietrzania sąsiednich terenów miejskich.”; sformułowania te są niejasne, wzajemnie sprzeczne – są mylące;

• na str. 282 wskazuje się potrzebę wykonania specjalistycznych badań cyt.: „Szczegółowe badania modelowe wpływu zabudowy na pole wiatru, a także na właściwości przewietrzające Górek Czechowskich powinny być wykonane przy użyciu danych dotyczących planowanej zabudowy”, a jednocześnie na tej samej stronie wskazuje się oczekiwany wynik tych badań: „zaleca się do 4 kondygnacji” – jest to niezrozumiałe;

• wyjaśnienia sprzeczności stwierdzenia ze str.284 cyt.: „Wprowadzenie tam zabudowy będzie wymagało uzyskania pozwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 56 Ustawy o ochronie przyrody”, a załącznikiem nr 10 Raportu „Obszary predysponowane do ochrony – Górki Czechowskie”;

• wyjaśnienia zapisów na str. 287 gdzie jest mowa o konieczności podjęcia działań ochrony czynnej, a jednocześnie zawarto zapis cyt: „(…) najkorzystniejsze byłoby pozostawienie terenu Górek Czechowskich w dotychczasowym stanie. Każda ingerencja wpłynie na spadek różnorodności gatunkowej (…)”; niejasny jest też ten wniosek w świetle Ryc. 87 „Obszar o najwyższych walorach ornitologicznych wąwozu Górki Czechowskie” (str. 179);

• rozważenia możliwości zastąpienia innym sformułowaniem zapisu „(…) pomysł utworzenia rekreacyjnego parku, w pozostałych miejscach niedostępnych dla zabudowy osiedli mieszkaniowych jest sprzeczny z celem ochrony gatunków.” – pod względem technicznym możliwa jest zabudowa każdego terenu;

• wyjaśnienia rozbieżności zapisów na str. 287: „wskazane jest aby jak najwięcej osób mogło korzystać z walorów” – z zagrożeniami na str. 188: „Dodatkowym negatywnym czynnikiem będzie znacznie zwiększona penetracja terenu przez ludzi.”;

• wyjaśnienia – uszczegółowienia zapisów rozdz. 9.3. Wskazania planistyczne (str. 294), gdzie mowa jest o generalnym pokrywaniu się obszarów cennych przyrodniczo z terenami ochrony planistycznej, a następnie nawiązuje się do procedur odszkodowawczych ze względu na niekorzystną dla właścicieli zmianę planu;

• rozwinięcia bądź uszczegółowienia sformułowania zawartego na str. 295 cyt.: „Raport nie może być traktowany jako wiążący dokument planistyczny. Jest specjalistycznym opracowaniem eksperckim.”.

12. Powyższe uwagi nie dotyczą zagadnień przyrodniczych – w tym szczególnym zakresie konieczna byłaby ocena specjalistów w tej dziedzinie. Przedstawione wątpliwości należy potraktować jako głos w dyskusji nad dokumentem. Wyjaśnienie ich ma służyć ułatwieniu przyszłego korzystania z Raportu oraz jak najszerszemu wykorzystaniu tego opracowania w przyszłych działaniach ochronnych miasta wobec trzech przeanalizowanych wąwozów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły