Wesprzyj Kontakt

5 minuty czytania  •  25.04.2019

Transfery pracowników do urzędu miasta Lublin

Udostępnij

Zatrudnianie w urzędzie miasta – tylko z konkursu… albo z przeniesienia

Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie miasta, w tym roku, za każdym razem gdy prawo tego wymagało, urząd przeprowadzał konkursy na stanowiska urzędnicze. Były jednak sytuacje, gdy konkursu nie było.

-W tym miejscu należy również wskazać, że na mocy art. 11 i 12 ustawy o pracownikach samorządowych nabór prowadzi się wyłącznie na wolne stanowisko urzędnicze (w tym kierownicze), którym jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. Przedstawione wyżej regulacje wyrażają zasadę preferencji dla tzw. naboru wewnętrznego, która polega na uproszczonej procedurze obsadzania stanowisk osobami już zatrudnionymi w danej jednostce lub jednostkach powiązanych. W przypadku obsady danego stanowiska w trybie przeniesienia służbowego lub porozumienia stron nie uruchamia się procedury naboru zewnętrznego. Oczywiście przeniesienie może nastąpić tylko w przypadku, kiedy przenoszony pracownik posiada kwalifikacje wymagane na nowym stanowisku pracy – wyjaśnia Katarzyna Duma, rzeczniczka prasowa prezydenta.

Konieczność obsady wolnego stanowiska „ważną potrzebą”

Ustawa o pracownikach samorządowych w art. 22 mówi o tym, że z przeniesieniem pracownika pomiędzy urzędami muszą wiązać się 'ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej’. Wobec tego zwróciliśmy się do urzędu miasta o wskazanie tych potrzeb w stosunku do poszczególnych pracowników przeniesionych z innych urzędów do urzędu miasta Lublin od dnia 1 stycznia 2019 r.

-Wymieniony w przywołanym przepisie zwrot: „ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej” jest zwrotem niedookreślonym i w praktyce, wiążącej oceny spełnienia tej przesłanki dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej. Ten niedookreślony zwrot należy interpretować z uwzględnieniem celów, dla których ustawodawca ustanowił przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że z perspektywy pracodawcy zatrudniającego pracownika po przeniesieniu ważną potrzebą jest konieczność obsady wolnego stanowiska – tłumaczy Duma.

W 2019 roku już 16 pracowników przeniesionych z innych urzędów

Poniżej wykaz przeniesionych do Urzędu Miasta Lublin pracowników samorządowych, którzy zostali zatrudnieni z koniecznością obsady wolnego stanowiska:

1. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, inspektor: przeniesienie nastąpiło w związku z potrzebą obsadzenia wakatu na wieloosobowym stanowisku pracy ds. prowadzenia dokumentacji związanej z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-go roku życia.

2. Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, główny specjalista: przeniesienie nastąpiło w związku z reorganizacją komórki organizacyjnej i powołaniem referatu ds. nadzoru w celu sprawowania nadzoru organizacyjnego nad jednostkami pomocy społecznej na terenie miasta Lublin.

3. Wydział Organizacji Urzędu, główny specjalista: przeniesienie nastąpiło w związku z planowanymi pracami nad usprawnieniem kontroli zarządczej poprzez zmianę zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin oraz pracochłonnym procesem samooceny konieczne stało się zatrudnienie pracownika, który posiada duże doświadczenie w zakresie organizacji i funkcjonowania samorządu, kontroli zarządczej oraz systemów zarządzania.

4. Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, główny specjalista: przeniesienie nastąpiło w związku z realizacją zadań związanych z opracowaniem strategii i standardów opieki nad dziećmi w lubelskich żłobkach publicznych.

5. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, inspektor: przeniesienie nastąpiło w związku z realizacją zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, przygotowania otwartych konkursów ofert na zadania zlecone, dofinansowanie środków własnych miasta do funkcjonowania WTZ oraz realizacją zadań związanych ze współpracą z innymi instytucjami i organizacjami w ramach zadań Wydziału.

6. Biuro Obsługi Inwestorów, inspektor: przeniesienie nastąpiło w związku z reorganizacją i wykształceniem nowego Biura Obsługi Inwestorów, w celu realizacji zadań na wsp. ds. obsługi inwestorów z sektora usług.

7. Wydział Zdrowia i Profilaktyki, główny specjalista: przeniesienie nastąpiło z uwagi na zwiększający się zakres zadań Wydziału w związku z potrzebą opracowania nowych i realizacją dotychczasowych programów polityki zdrowotnej.

8. Wydział Funduszy Europejskich, inspektor: z uwagi na potrzebę obsadzenia wakatu na wsp. ds. projektów kubaturowych przez osobę wykazującą się niezbędnymi kwalifikacjami.

9. Wydział Ochrony Środowiska inspektor: w związku z potrzebą obsadzenia wakatu na wieloosobowym stanowisku pracy ds. organizacji i monitoringu przez osobę wykazującą się niezbędnymi kwalifikacjami.

10. Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, główny specjalista: przeniesienie nastąpiło w wyniku przekazania nadzoru organizacyjnego nad realizacją zadań wykonywanych przez MUP w Lublinie oraz MOPR w Lublinie do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych.

11. Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, główny specjalista: przeniesienie nastąpiło w związku z reorganizacją struktury organizacyjnej w Departamencie Spraw Społecznych, w wyniku której Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych przejął nowe działania.

12. Biuro Obsługi Inwestorów, inspektor: przeniesienie nastąpiło w związku z reorganizacją i wykształceniem nowego Biura Obsługi Inwestorów oraz koniecznością zatrudnienia osoby wykazującej się umiejętnością w zakresie prezentowania ofert dla inwestorów z sektora usług, organizowania spotkań z potencjalnymi inwestorami oraz promocji miasta Lublin na targach.

13. Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, podinspektor: przeniesienie nastąpiło w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i reorganizacją Departamentu Spraw Społecznych, skutkującą przeniesieniem zadań dot. polityki prorodzinnej z Wydziału Zdrowia i Profilaktyki do Wydziału Inicjatyw i Spraw Społecznych niezbędnym jest utworzenie dodatkowego stanowiska pracy. Zatrudnienie dodatkowej osoby w referacie ds. polityki rodzinnej ma na celu poprawę i usprawnienie wykonywanie zadań przez Wydział związanych z realizacją Programu „Rodzina Trzy Plus” oraz z ustawy „o Karcie Dużej Rodziny”

14. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, główny specjalista: przeniesienie nastąpiło w związku z koniecznością obsadzenia stanowiska ds. obsługi organizacyjno – finansowej nowo powstałego Wydziału w celu zapewnienia w trybie natychmiastowym właściwej obsługi organizacyjno-finansowo-kadrowej Wydziału wskazane jest przeniesienie osoby posiadającej doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej w zakresie prowadzenia obsługi kadrowej komórek i jednostek organizacyjnych, rekrutacji pracowników, nadzoru nad procesem oceny okresowej pracowników, sporządzania sprawozdań.

15. Wydział Funduszy Europejskich, kierownik referatu: przeniesienie nastąpiło w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami, tj. posiadającej rozległą wiedzę połączoną z wieloletnim doświadczeniem pracy przy projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem. Praca w tym Wydziale wymaga od pracowników posiadania szerokiej wiedzy z dziedziny funduszy europejskich, procesu inwestycyjnego, ochrony środowiska, zamówień publicznych, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, finansów publicznych, kontroli, a na stanowiskach kierowniczych, również z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Obsadzenie przedmiotowego stanowiska pracy jest bardzo istotne. Pracownicy przedmiotowego referatu (3 osoby zatrudnione na wsp., w tym jedna przebywa na urlopie rodzicielskim) obecnie koordynują projekty z zakresu m.in.: Rewitalizacji, rewitalizacji przyrodniczej, adaptacji do zmian klimatu, społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury sportowej ogólnodostępnej oraz infrastruktury sanitarnej w ramach programów: RPO WL 2014-2020, PO IŚ 2014-2020, PFRON, WFOŚiGW, MSiT, oraz monitorują trwałość kilkunastu projektów zrealizowanych w ramach programu RPO WL 2007-2013

16. Wydział Architektury i Budownictwa, zastępca dyrektora: przeniesienie nastąpiło w związku z wakatem na stanowisku zastępcy dyrektora i koniecznością zatrudnienia na tym stanowisku osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Duża ilość spraw oraz ich waga wymagają sprawnego nadzoru i koordynacji, dlatego zatrudnienie u tym trybie jest niezbędne.

Od jesiennych wyborów samorządowych zatrudnienie w ratuszu znaleźli m.in. Anna Augustyniak (wcześniej Sekretarz województwa), Beata Górka (rzeczniczka prasowa marszałka), Dariusz Donica (dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego), Małgorzata Sokół (dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Niedawno pojawiły się pogłoski, że kierownicze stanowisko może otrzymać Piotr Franaszek (wcześniej dyrektor Centrum Spotkania Kultur).


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Peowiaków 10/8, 20-007 Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *