Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  11.09.2020

NIK w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa: bardzo długa lista zastrzeżeń

Udostępnij

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Kontrola objęła lata 2017-2020. Lista zastrzeżeń jest bardzo długa. Ważna informacja dla krwiodawców: kontrolerzy nie mieli zastrzeżeń do organizacji pobierania krwi.

Kontrola NIK objęła 4 aspekty: organizację oraz zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, sytuację finansową i efektywność, prawidłowość wydatków i organizację i efekty działalności w zakresie pobierania krwi.

Krwiodawcy mogą czuć się bezpieczni

W zakresie organizacji pobierania krwi NIK nie miał zastrzeżeń. Pozytywnie oceniono działalność w tym zakresie. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba osób oddających krew w województwie lubelskim, co jest efektem prowadzonych akcji promocyjnych i wyjazdowych. W 2018 roku Województwo Lubelskie miało jeden z najniższych wskaźników krwiodawców na 1000 mieszkańców i najniższy wskaźnik liczby donacji. W ciągu roku wskaźnik ten jednak udało się poprawić o ponad 10%, podczas gdy ogólno-polska zmiana wyniosła niecałe 3%. Najlepiej widać to po liczbie jednostek krwi, które lubelski ośrodek musiał sprowadzać z innych województw. W 2017 roku sprowadzono 3 600. Jednostek krwi, w 2019 już tylko 300. W efekcie podejmowanych działań doprowadzono do samowystarczalności RCKIK.

Nieprawidłowości w zatrudnianiu

W pozostałych obszarach kontroli NIK ma sporo zastrzeżeń. Kontrolerzy zwrócili uwagę, że RCKIK nie posiada dokumentacji dot. Naborów na pracowników. Oznacza to, że nie wiadomo czy wybierano najlepszych kandydatów czy może kierowano się pozamerytorycznymi przesłankami. A istniała taka możliwość, ponieważ w dokumentacji RCKIK brakuje informacji o poszukiwaniu kandydatów do pracy. Kontrolerzy dostrzegli też, że zatrudniano osoby, które nie spełniały warunków do objęcia stanowiska. Jako nieprawidłowe wskazano także zatrudnianie pracowników na stanowiskach, których nie przewidziano w regulaminie jednostki.

Procedury rekrutacji do Centrum, będącego jednostką sektora finansów publicznych, powinny zapewniać rzetelne dokumentowanie procesu obsadzania wolnych stanowisk oraz możliwość wykazania, że w wyniku otwartego i równego dla wszystkich postępowania wybrano najlepszego kandydata.

ustalenia kontroli NIK

Na stanowisku kierownika działu zatrudniono osobę posiadającą wykształcenie średnie (ukończone liceum zawodowe) w zawodzie mechanik naprawy i eksploatacji, podczas gdy zgodnie z przepisami winni posiadać wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku i co najmniej trzy lata stażu pracy, bądź też średnie wykształcenie o odpowiednim kierunku i minimum pięć lat stażu pracy

ustalenia kontroli NIK

Nieprawidłowości w nagradzaniu

Zastrzeżenia NIK wzbudził też m.in. sposób przyznawania nagród. Kontrolerzy objęli badaniem pewną pulę nagród – tylko na 13% z nich znaleziono uzasadnienie w aktach pracowniczych, choć wymagane to jest przez przepisy prawa. Nieprawidłowości stwierdzono też w przestrzeganiu czasu pracy. Zdarzało się przekraczanie dziennej i tygodniowej normy czasu pracy. Choć było to przedmiotem kontroli Inspekcji Pracy w 2018 roku, to w 2019 roku przy ponownej kontroli ujawniono ponownie naruszenia, choć już na sporo mniejszą skalę.

Brak odpowiedniej dokumentacji związanej z przyznaniem nagród, zawierającej wskazanie indywidualnych przesłanek stojących za wyróżnieniem danego pracownika, może budzić wątpliwości odnośnie do zastosowania przy przyznawaniu nagród obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów ocen pracowników i wyników ich pracy, a nawet przestrzegania zasady równego traktowania pracowników czy też niedyskryminacji.

ustalenia kontroli NIK

Możliwe naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kontrola wskazuje także na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o umowę zlecenie zawartą na przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Ustalono, że dokumentacja zadań audytowych nie odpowiadała wymogom określonym w przepisach prawa. Nie określono kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych, a w sprawozdaniach nie zawarto celu zadania, zakresu podmiotowego i przedmiotowego zadania, daty rozpoczęcia zadania, ustaleń i ocen według kryteriów przyjętych w programie oraz daty sporządzenia sprawozdania. Kontrolerzy wskazali także z audytorem nie podpisano umowy pisemnej a jedynie ustną. Tym samym nie da się sprawdzić czy umowa zobowiązywała audytora do wykonania audytu zgodnie z prawem.

Kontrolerzy dostrzegli także, że wybór podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne został wykonane z pominięciem procedury przetargowej a kwoty pobierane za badania labolatoryjne mogły być zaniżone.


Pełne wyniki kontroli dostępne tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

6 minuty czytania

06.06.2024

Radny pochyla się nad skateparkiem, a deskorolkarze marzą o Zakładach Tytoniowych

Były członek zarządu województwa Bartłomiej Bałaban w marszałkowskiej kulturze zostawił…

4 minuty czytania

21.05.2024

„Takiego dyrygenta w swojej karierze nie spotkałem”. Sprawa Rodka wraca do sądu

Wojciech Rodek decyzją sądu w ramach tzw. zabezpieczenia został zatrudniony…

< 1 minuty czytania

21.04.2024

Wyniki wyborów II tura: Kraków, Wrocław, Rzeszów

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych pracownia Ipsos podała sondażowe wyniki…

6 minuty czytania

22.03.2024

Opera (nie)Lubelska, czyli Jezus mdleje na próbie, a z obsady spadają rodzime gwiazdy

Na chwilę przed premierą musicalu „Jesus Christ Superstar” w Operze…

6 minuty czytania

22.03.2024

Przed wyborami budowę nowego stadionu obiecują wszyscy. Ale nie wiadomo za co i ile będzie to nas kosztować

Termin na przedstawienie kosztorysu już minął, ale Ratusz sam tłumaczy…

5 minuty czytania

21.03.2024

Głośny protest pracowników MOPR. Ratusz zamknął przed nimi drzwi. „Wstyd, panie prezydencie!”

W podobnej liczbie, ale znacznie głośniejsi niż dzień wcześniej rolnicy.…

2 minuty czytania

05.03.2024

Zmarła prof. Elżbieta Starosławska, dyrektorka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Odeszła dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prof. Elżbieta Starosławska. Miała…

< 1 minuty czytania

05.03.2024

Ogłoszenie

Likwidator spółki pod firmą EUROPA S.A. w likwidacji z siedzibą…