Wesprzyj Kontakt

5 minuty czytania  •  04.03.2020

Mieszkanka Lublina obroni Park Węgliński przed zniszczeniem?

Udostępnij

Jedna z mieszkanek Lublina za punkt honoru postawiła sobie obronę Parku Węglińskiego. Wbrew lubelskiemu Ratuszowi, wbrew Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, którzy chcą dopuścić do jego zabudowy. Dzięki naszej pomocy ma już pierwsze sukcesy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozważy unieważnienie dwóch decyzji, które zapadły w tej sprawie.

Park Węgliński znajduje się przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Już w 1982 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego. W jego skład wchodzą: park, dwór i spichlerz. Zabytek jest przykładem siedziby ziemiańskiej pochodzącej z XIX wieku. Posiadłość założyła rodzina Węglińskich. Całość posiada unikatowe walory estetyczne, przyrodnicze i rekreacyjne. Miejscy urzędnicy na wniosek właściciela chcą dopuścić w tym miejscu nową zabudowę. Pomysłowi przyklasnął Wojewódzki Konserwator Zabytków, choć przez lata był temu przeciwny…

Tak wyglądały ruiny dworu w 2008 roku

W 30 lat zniknęło ponad 70% drzew

Przez ostatnie lata stan dworu uległ znaczącej poprawie. Jednocześnie jego otoczenie znacząco podupadło. Na początku lat dziewięćdziesiątych w parku zinwentaryzowano prawie 1000 drzew. Po przeprowadzonych przez Urząd Miasta Lublin pracach techniczno-inwentaryzacyjnych w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych drzewostan Parku Węglińskiego był w dobrym stanie. Odkąd nieruchomość trafiła w ręce prywatne liczebność drzewostanu systematycznie malała.

W latach 2010-2018 konserwator zezwalał na wycinkę drzew nie nakazując nasadzeń zastępczych. Jednocześnie z kontroli konserwatora wynikał stale pogarszający się stan drzewostanu. W protokole z kontroli z 2010 roku czytamy: „obecny stan zdrowotny drzewostanu w zabytkowym parku jest skutkiem wieloletniego braku prowadzenia stałych zabiegów zabezpieczających i konserwacyjnych. Dotychczas prowadzone prace pielęgnacyjno-porządkowe w obrębie parku ograniczały się wyłącznie do usuwania drzew chorych i zamierających, oraz trzebieży samosiewów„. W 2018 w protokole z kolejnej kontroli czytamy: „brak śladów pielęgnacji drzew„.

Już w 2012 roku powstał „Projekt nasadzeń zieleni”, który miał być zrealizowany do końca 2019 roku. Z pisma konserwatora z września 2019 roku wynika, że „przygotowywane są zalecenia pokontrolne odnoszące się m.in. do konieczności podjęcia działań związanych z wykonaniem prac konserwatorsko-rewaloryzacyjnych zabytkowego parku w tym nasadzeń zastępczych zgodnie z projektem z 2012 roku„. Termin realizacji nasadzeń zieleni wydłużono do końca 2022 roku.

Dziś w parku pozostały już tylko 324 drzewa. Stan większości z nich jest zły. Większość drzew, została wycięta w miejscu, w którym teraz urzędnicy chcą dopuścić zabudowę. Tymczasem już od 2003 roku Wojewódzki Konserwator wskazywał, że realizacja nowej kubatury nie może nieść ze sobą wycinki drzewostanu parkowego. Obecnie planowana zabudowa wpisuje się w obszar, który jeszcze nie dawno porastały drzewa.

Tak na zdjęciach lotniczych wyglądał Park Węgliński w 2002 roku.
Kolorem oznaczono zabudowę, którą chcą dopuścić miejscy urbaniści (po prawej znajduje się dwór). W 2002 roku rosły tu drzewa…
Tak z powietrza wyglądał Park Węgliński w 2018 roku.
Kolorem oznaczono zabudowę, którą chcą dopuścić miejscy urbaniści. W 2018 roku już nie rosną tu drzewa.

Zdanie zmienia konserwator…

W całej sprawie ciekawe jest jak zmieniały się stanowiska urzędników. Chodzi o Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Dariusza Kopciowskiego oraz Zastępcę Dyrektora Wydziału Planowania Małgorzatę Żurkowską.

Wojewódzki Konserwator Zabytków od wielu lat stał na stanowisku, że w Parku Węglińskim budynek dworu ma być najważniejszy. W dokumentach wielokrotnie znajdujemy taki sam zapis: nowe obiekty kubaturowe winny – swoją formą, lokalizacją, formą, architektoniczną – być przestrzenie podporządkowane budynkowi dworu. Przeczytać można tak w dokumentach z 2001, 2003, czy 2006 roku.

W 2019 roku konserwator odmówił uzgodnienia projektu planu przesłanego przez urzędników z lubelskiego Ratusza. Określił warunki na jakich uzgodni projekt plan: maksymalna wysokość zabudowy nie większa niż 11 metrów, zakaz wygradzania wnętrza parku oraz zakaz obniżania terenu. W uzasadnieniu wpisał ponownie, że nowe obiekty kubaturowe winny być przestrzenie podporządkowane budynkowi dworu. Formalnie ten zapis nie jest jednak wiążący. Konserwator nie zapisał tego jako warunku koniecznego do spełnienia, wspomniał o nim jedynie w uzasadnieniu. W efekcie w nowym planie budynki będą mogły być wielokrotnie większe niż już istniejący dwór. Projekt planu zakłada, że nowa zabudowa może zająć nawet 10% działki. Zabytkowy dwór zajmuje tylko 1% działki. Projekt ten został jednak pozytywnie uzgodniony przez konserwatora. Jest w końcu zgodny z jego wymaganiami. Dodatkowo projekt planu wyznacza zabudowę na obszarze, na którym jeszcze pozostało kilka drzew, choć do tej pory konserwator nie pozwalał wycinać pod nową zabudowę.

Zdanie zmieniają urbaniści

W dokumencie Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, który jest dokumentem koniecznym do przystąpienia do zmiany planu zawarto analizę wniosków o zmianę planu. Są tam wnioski dot. Parku Węglińskiego:
1. Przywrócenie dla całego zespołu zabudowy funkcji mieszkaniowej o charakterze jedno i wielorodzinnym.
2. Dodanie funkcji mieszkaniowej bez określania proporcji dla relacji usługi/mieszkalnictwo.
Urząd uznał je zasadne, jednocześnie podkreślając, że obiekt dawnego dworu zawierał kiedyś funkcje mieszkalne i są to funkcje naturalnie komponujące się z tym obszarem, jednak zabudowa wielorodzinna jest sprzeczna z intencją wpisu do rejestru zabytków i niezasadna. Dokument zatwierdziła Małgorzata Żurkowska.

Tymczasem w projekcie zaprezentowanym w sierpniu 2019 urzędnicy dopuścili zabudowę wielorodzinną: dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, pod warunkiem że wielkość programu mieszkaniowego nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej zabudowy. Skąd nagła zmiana planów? Nie wiadomo.


Decyzje do unieważnienia?

W lutym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że prowadzi czynności przygotowawcze w związku z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Chodzi o uzgodnienia projektu planu dla Parku Węglińskiego, w których pominięto kwestię przestrzennego podporządkowane budynkowi dworu nowych zabudowań.


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *