• Administracja publiczna

  173919225

  Administracja publiczna

  • wydatki związane z funkcjonowanie urzędu miasta, w tym wynagrodzenia

  • diety radnych i Przewodniczących Zarządów

  • modernizacja budynków

  • zakupy inwestycyjne

  • Promocja jednostek samorządu terytorialnego

  • pozostała działalność w zakresie administracji

  • funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • na promocję miasta poprzez sport

  • wydatki związane z funkcjonowanie urzędu miasta, w tym wynagrodzenia

   88920100

  • diety radnych i Przewodniczących Zarządów

   730980

  • modernizacja budynków

   30000

  • zakupy inwestycyjne

   7012000

  • Promocja jednostek samorządu terytorialnego

   6645000

  • pozostała działalność w zakresie administracji

   231000

  • funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

   3825559

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   10842768

  • na promocję miasta poprzez sport

   4000000

  • Suma:

   173919225

 • Utrzymanie i remonty dróg

  96455607

  Utrzymanie i remonty dróg

  • bieżące utrzymanie dróg powiatowych

  • infrastruktura telekomunikacyjna

  • inwestycje na drogach powiatowych

  • bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych

  • inwestycje na drogach gminnych

  • Drogi wewnętrzne

  • funkcjonowanie ZDiM

  • opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • wykup gruntów pod inwestycje

  • bieżące utrzymanie dróg powiatowych

   7000000

  • infrastruktura telekomunikacyjna

   880000

  • inwestycje na drogach powiatowych

   2000000

  • bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych

   2500000

  • inwestycje na drogach gminnych

   15592010

  • Drogi wewnętrzne

   1027000

  • funkcjonowanie ZDiM

   9877136

  • opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg

   715488

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   21558480

  • wykup gruntów pod inwestycje

   3000000

  • Suma:

   96455607

 • Gospodarka mieszkaniowa

  17170781

  Gospodarka mieszkaniowa

  • dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych

  • remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin

  • budowę i modernizację obiektów

  • remonty obiektów oświatowych

  • czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe

  • odszkodowania i koszty postępowania

  • ubezpieczenie majątku miasta

  • wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

  • wypłata odszkodowań wraz z odsetkami

  • wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych

  • dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

  • wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”

  • dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych

   3723058

  • remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin

   1000000

  • budowę i modernizację obiektów

   2723058

  • remonty obiektów oświatowych

   3150000

  • czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe

   1646907

  • odszkodowania i koszty postępowania

   300000

  • ubezpieczenie majątku miasta

   3000000

  • wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

   140000

  • wypłata odszkodowań wraz z odsetkami

   742782

  • wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych

   50000

  • dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

   525000

  • wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”

   140600

  • Suma:

   17170781

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  14284305

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  • Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej

  • Zarządzanie kryzysowe

  • Funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP

  • Komenda Wojewódzka Policji

  • Bieżąca działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku

  • Centrum Monitoringu Wizyjnego

  • Realizacja programu ,, Bezpieczny Lublin”

  • Realizacja projektu ,,Przyjazne patrole”

  • Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej

   10657093

  • Zarządzanie kryzysowe

   40000

  • Funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP

   199800

  • Komenda Wojewódzka Policji

   270000

  • Bieżąca działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku

   40032

  • Centrum Monitoringu Wizyjnego

   100000

  • Realizacja programu ,, Bezpieczny Lublin”

   39000

  • Realizacja projektu ,,Przyjazne patrole”

   93600

  • Suma:

   14284305

 • Obsługa zadłużenia

  38800000

  Obsługa zadłużenia

  • odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

  • odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych

  • odsetki od wyemitowanych obligacji przychodowych

  • odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

   28000000

  • odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych

   6900000

  • odsetki od wyemitowanych obligacji przychodowych

   700000

  • Suma:

   38800000

 • Oświata i wychowanie

  716171929

  Oświata i wychowanie

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  • pozostałe wydatki bieżące

  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

  • dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

  • akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

  • dowożenie uczniów do szkół

  • inwestycje w szkołach

  • kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

  • inne

  • projekty finansowane ze środków UE

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

   417713880

  • pozostałe wydatki bieżące

   78464500

  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

   2464000

  • dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

   110534000

  • akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

   1848900

  • dowożenie uczniów do szkół

   2195000

  • inwestycje w szkołach

   16001810

  • kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

   7464700

  • inne

   1013000

  • projekty finansowane ze środków UE

   13537430

  • Suma:

   716171929

 • Ochrona zdrowia

  10319317

  Ochrona zdrowia

  • Dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej

  • Świadczenie zdrowotne dla mieszkańców miasta( szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)

  • Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

  • Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

  • Programy polityki zdrowotnej

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi

  • Dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej

   3674000

  • Świadczenie zdrowotne dla mieszkańców miasta( szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)

   600000

  • Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   749000

  • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

   766000

  • Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

   330000

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

   200000

  • Programy polityki zdrowotnej

   1866417

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi

   7234000

  • Suma:

   10319317

 • Pomoc społeczna

  155829639

  Pomoc społeczna

  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

  • Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonej przez miasto

  • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  • Zasiłki stałe

  • Dodatki mieszkaniowe

  • System pieczy zastępczej oraz wspieranie rodziny

  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

  • Zespół ośrodków wsparcia

  • Pomoc w zakresie dożywiania

  • Inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

   10097400

  • Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonej przez miasto

   42732657

  • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

   1400000

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

   28507525

  • Zasiłki stałe

   8105000

  • Dodatki mieszkaniowe

   5000100

  • System pieczy zastępczej oraz wspieranie rodziny

   4497000

  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

   13008000

  • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

   6932000

  • Zespół ośrodków wsparcia

   6006300

  • Pomoc w zakresie dożywiania

   4102412

  • Inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   10567967

  • Suma:

   155829639

 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  91579546

  Polityka społeczna i wczesna edukacja

  • funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków

  • funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy

  • dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

  • pomoc materialna dla uczniów

  • dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

  • funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków

   18949199

  • funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy

   11126280

  • dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

   4573900

  • pomoc materialna dla uczniów

   1229350

  • dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

   862300

  • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

   1488500

  • Suma:

   91579546

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  151852529

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  • Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  • Gospodarka odpadami

  • Oczyszczanie miast i wsi

  • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

  • Schroniska dla zwierząt

  • Oświetlenie ulic, placów i dróg

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

  • Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

  • Pozostała działalność

  • Gospodarka ściekowa i ochrona wód

   9281000

  • Gospodarka odpadami

   70000000

  • Oczyszczanie miast i wsi

   13600000

  • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

   7301215

  • Schroniska dla zwierząt

   2310000

  • Oświetlenie ulic, placów i dróg

   15367200

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   12131847

  • Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

   1000000

  • Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

   3346800

  • Pozostała działalność

   6965445

  • Suma:

   151852529

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  59475301

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  • Dotacja dla Teatru Andersena

  • Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

  • Galerie i biura wystaw artystycznych

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego

  • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

  • Tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury

  • utrzymanie miejsc pamięci narodowej

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • Dotacja dla Teatru Andersena

   4029400

  • Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   30888510

  • Galerie i biura wystaw artystycznych

   2002600

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego

   15088700

  • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   693750

  • Tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury

   5140000

  • utrzymanie miejsc pamięci narodowej

   100000

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   850145

  • Suma:

   59475301

 • Sport

  45568751

  Sport

  • zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin

  • utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16)

  • utrzymanie boisk osiedlowych

  • utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”

  • organizacja zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”

  • inwestycje – budowa stadionu żużlowego

  • objęcie udziałów w Motor

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

  • Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie

  • Sygnał od nowa – sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich

  • Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich

  • Inwestycje na Kalinie

  • pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów

  • objęcie akcji w spółkach sportowych

  • zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin

   16800000

  • utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16)

   1007392

  • utrzymanie boisk osiedlowych

   181351

  • utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”

   1170493

  • organizacja zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”

   600000

  • inwestycje – budowa stadionu żużlowego

   600000

  • objęcie udziałów w Motor

   4000000

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

   11731784

  • Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie

   300000

  • Sygnał od nowa – sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich

   299900

  • Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich

   300000

  • Inwestycje na Kalinie

   150000

  • pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów

   1640000

  • objęcie akcji w spółkach sportowych

   5300000

  • Suma:

   45568751

 • Turystyka

  965000

  Turystyka

  • opłacenie składek z tytułu członkostwa w organizacjach turystycznych

  • organizacja działalności turystyczno-krajoznawczej

  • propagowanie turystyki

  • opłacenie składek z tytułu członkostwa w organizacjach turystycznych

   325000

  • organizacja działalności turystyczno-krajoznawczej

   200000

  • propagowanie turystyki

   440000

  • Suma:

   965000

 • Część równoważąca subwencji ogólnej

  3400896

  Część równoważąca subwencji ogólnej

  • Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

  • Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

   3400896

  • Suma:

   3400896

 • Inne

  45074780.91

  Inne

  • Nieodpłatna pomoc prawna

  • Miejski Program Stypendialny dla studentów i doktorantów

  • Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”

  • Szkolnictwo wyższe

  • Nieodpłatna pomoc prawna

   62660

  • Miejski Program Stypendialny dla studentów i doktorantów

   871650

  • Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”

   35000

  • Szkolnictwo wyższe

   920700

  • Suma:

   45074780.91

 • Działalność usługowa

  16357700

  Działalność usługowa

  • Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

  • Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi

  • Szacunki nieruchomości

  • Zadania z zakresu geodezji i kartografii

  • Cmentarze

  • Na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej budowę modelu 3D/4D

  • Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

   40000

  • Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi

   393000

  • Szacunki nieruchomości

   15000

  • Zadania z zakresu geodezji i kartografii

   1954779

  • Cmentarze

   7308400

  • Na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej budowę modelu 3D/4D

   638370

  • Suma:

   16357700

 • Transport i łączność

  351368582

  Transport i łączność

  • zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

  • usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów

  • funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego

  • wydatki na infrastrukturę przystankową

  • projekt „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”

  • projekt „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF

  • zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

   160000000

  • usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów

   6340000

  • funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego

   10535455

  • wydatki na infrastrukturę przystankową

   2322000

  • projekt „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”

   38254582

  • projekt „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF

   19700000

  • Suma:

   351368582

Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.