• Administracja publiczna

  145648060.38

  Administracja publiczna

  • wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin

  • diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic

  • Promocja jednostek samorządu terytorialnego

  • Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Admistracyjnego Oświaty

  • Pozostała działalność

  • promocję i marketing miasta

  • funkcjonowanie Rady Miasta

  • wydatki inwestycyjne

  • wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta

  • pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej

  • wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin

   117722469

  • diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic

   724950

  • Promocja jednostek samorządu terytorialnego

   8320000

  • Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Admistracyjnego Oświaty

   3891541

  • Pozostała działalność

   2929250

  • promocję i marketing miasta

   8320000

  • funkcjonowanie Rady Miasta

   1180000

  • wydatki inwestycyjne

   1280000

  • wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta

   1163600

  • pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej

   266600

  • Suma:

   145648060.38

 • Transport i łączność

  311346804

  Transport i łączność

  • funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego

  • zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

  • usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów

  • utrzymanie infrastruktury przystankowej

  • funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego

   10295264

  • zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

   187800000

  • usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów

   6763000

  • utrzymanie infrastruktury przystankowej

   2342000

  • Suma:

   311346804

 • Utrzymanie i remonty dróg

  211463903

  Utrzymanie i remonty dróg

  • bieżące utrzymanie dróg powiatowych

  • inwestycje na drogach gminnych

  • funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów

  • drogi wewnętrzne

  • inwestycje drogi wewnętrzne

  • drogi gminne

  • inwestycje

  • drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

  • Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830

  • Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF

  • Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie

  • bieżące utrzymanie dróg powiatowych

   7362000

  • inwestycje na drogach gminnych

   21464961

  • funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów

   10271131

  • drogi wewnętrzne

   11934222

  • inwestycje drogi wewnętrzne

   10834222

  • drogi gminne

   25011961

  • inwestycje

   21464961

  • drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

   13692000

  • Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830

   9327003

  • Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF

   30185549

  • Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie

   57290939

  • Suma:

   211463903

 • Gospodarka mieszkaniowa

  17542965

  Gospodarka mieszkaniowa

  • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

  • remonty obiektów oświatowych

  • czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe

  • ubezpieczenie majątku miasta

  • wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”,

  • dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

  • wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków wielorodzinnych (84 mieszkania) przy ul. Składowej 24.

  • odszkodowania, renty i koszty postępowania

  • wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych

  • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

   1189000

  • remonty obiektów oświatowych

   4000000

  • czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe

   1631155

  • ubezpieczenie majątku miasta

   2750000

  • wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”,

   137000

  • dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

   1531400

  • wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków wielorodzinnych (84 mieszkania) przy ul. Składowej 24.

   999600

  • odszkodowania, renty i koszty postępowania

   392940

  • wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych

   100000

  • Suma:

   17542965

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  34627265

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  • Komendy wojewódzkie Policji

  • wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

  • wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej

  • Centrum Monitoringu Wizyjnego

  • realizację programu „Bezpieczny Lublin”

  • realizację projektu „Przyjazne patrole”

  • Komendy wojewódzkie Policji

   370000

  • wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

   188800

  • wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej

   9370165

  • Centrum Monitoringu Wizyjnego

   70000

  • realizację programu „Bezpieczny Lublin”

   39000

  • realizację projektu „Przyjazne patrole”

   88400

  • Suma:

   34627265

 • Obsługa zadłużenia

  35600000

  Obsługa zadłużenia

  • spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

  • wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych

  • wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych

  • spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

   28000000

  • wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych

   700000

  • wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych

   6900000

  • Suma:

   35600000

 • Oświata i wychowanie

  638580659

  Oświata i wychowanie

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  • pozostałe wydatki bieżące

  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

  • Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

  • Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

  • dowożenie uczniów do szkół

  • inwestycje w szkołach

  • Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

  • inne

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

   439881400

  • pozostałe wydatki bieżące

   55947730

  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

   2203000

  • Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

   97650000

  • Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

   1493060

  • dowożenie uczniów do szkół

   2261000

  • inwestycje w szkołach

   8131895

  • Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

   7010800

  • inne

   1159790

  • Suma:

   638580659

 • Ochrona zdrowia

  18153900

  Ochrona zdrowia

  • Programy polityki zdrowotnej

  • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

  • dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej

  • Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi

  • świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego

  • pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia

  • Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

  • Programy polityki zdrowotnej

   2966000

  • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

   700000

  • dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej

   3426200

  • Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

   330000

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

   200000

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi

   6900000

  • świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego

   840000

  • pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia

   140000

  • Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

   20000

  • Suma:

   18153900

 • Pomoc społeczna

  158201970

  Pomoc społeczna

  • Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonej przez miasto

  • Zespół ośrodków wsparcia

  • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  • Dodatki mieszkaniowe

  • Zasiłki stałe

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  • funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej

  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  • Pomoc w zakresie dożywiania

  • System pieczy zastępczej oraz wspieranie rodziny

  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

  • Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonej przez miasto

   30972704

  • Zespół ośrodków wsparcia

   5916000

  • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

   6555000

  • Dodatki mieszkaniowe

   7800000

  • Zasiłki stałe

   7353000

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

   26151795

  • funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej

   1074500

  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

   11020000

  • Pomoc w zakresie dożywiania

   4688686

  • System pieczy zastępczej oraz wspieranie rodziny

   5759450

  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

   10275900

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

   910000

  • Suma:

   158201970

 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  83381831

  Polityka społeczna i wczesna edukacja

  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

  • dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  • funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy

  • funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

  • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

  • dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

  • Pomoc materialna dla uczniów

  • wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków

  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

   1458000

  • dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

   869195

  • funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy

   10407600

  • funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

   63207371

  • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   298300

  • dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

   4788000

  • Pomoc materialna dla uczniów

   1039682

  • wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków

   18416945

  • Suma:

   83381831

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  138856638

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  • Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  • Gospodarka odpadami

  • Oczyszczanie miast i wsi

  • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

  • Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

  • Schroniska dla zwierząt

  • Oświetlenie ulic, placów i dróg

  • Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

  • Pozostała działalność

  • Gospodarka ściekowa i ochrona wód

   7921000

  • Gospodarka odpadami

   68647442

  • Oczyszczanie miast i wsi

   16124000

  • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

   7377168

  • Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

   450000

  • Schroniska dla zwierząt

   2310000

  • Oświetlenie ulic, placów i dróg

   15890200

  • Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

   2059868

  • Pozostała działalność

   10304000

  • Suma:

   138856638

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  60412698

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  • Dotacja dla Teatru Andersena

  • Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

  • Galerie i biura wystaw artystycznych

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego

  • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

  • Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

  • Pozostałe zadania w zakresie kultury

  • Dotacja dla Teatru Andersena

   3800000

  • Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   30470000

  • Galerie i biura wystaw artystycznych

   2030000

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego

   13990000

  • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   780000

  • Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

   110000

  • Pozostałe zadania w zakresie kultury

   6490000

  • Suma:

   60412698

 • Sport

  53279633

  Sport

  • zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin

  • utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16)

  • organizację zajęć na obiektach z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i innych podmiotów

  • utrzymanie boisk osiedlowych

  • utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”

  • inwestycje

  • zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje

  • objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o

  • realizację zadań w ramach V edycji budżetu obywatelskiego

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

  • pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów

  • objęcie akcji w spółkach sportowych

  • komunalne obiekty sportowe

  • zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin

   18000000

  • utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16)

   880527

  • organizację zajęć na obiektach z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i innych podmiotów

   4150000

  • utrzymanie boisk osiedlowych

   30000

  • utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”

   1179300

  • inwestycje

   690000

  • zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje

   6975000

  • objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o

   3000000

  • realizację zadań w ramach V edycji budżetu obywatelskiego

   2190000

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

   8969806

  • pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów

   1640000

  • objęcie akcji w spółkach sportowych

   4950000

  • komunalne obiekty sportowe

   25554827

  • Suma:

   53279633

 • Turystyka

  1309100

  Turystyka

  • składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”

  • działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

  • Pozostała działalność

  • składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”

   325000

  • działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

   425100

  • Pozostała działalność

   559000

  • Suma:

   1309100

 • Część równoważąca subwencji ogólnej

  4567312

  Część równoważąca subwencji ogólnej

  • Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

  • Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

   4567312

  • Suma:

   4567312

 • Inne

  43618123.91

  Inne

  • Nieodpłatna pomoc prawna

  • Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

  • Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”

  • Różne rozliczenia

  • Nieodpłatna pomoc prawna

   65390

  • Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

   772200

  • Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”

   35000

  • Różne rozliczenia

   42574098

  • Suma:

   43618123.91

 • Działalność usługowa

  10103747

  Działalność usługowa

  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

  • Zadania z zakresu geodezji i kartografii

  • Cmentarze

  • na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – budowę modelu 3D/4D miasta.

  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

   835499

  • Zadania z zakresu geodezji i kartografii

   420000

  • Cmentarze

   3900000

  • na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – budowę modelu 3D/4D miasta.

   750000

  • Suma:

   10103747

Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.