• Oświata i wychowanie

  571380734

  Oświata i wychowanie

  • Funkcjonowanie placówek oświatowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  • Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

  • Wydatki bieżące, w tym remonty w placówkach oświatowych

  • Inwestycje w placówkach oświatowych

  • Utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

  • Dowożenie uczniów do szkół

  • Akcje „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

  • Zadania finansowane ze środków UE

  • Pozostałe

  • Funkcjonowanie placówek oświatowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

   406957506

  • Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

   78762000

  • Wydatki bieżące, w tym remonty w placówkach oświatowych

   53376280

  • Inwestycje w placówkach oświatowych

   17073159

  • Utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych

   5904000

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   2416000

  • Dowożenie uczniów do szkół

   2050000

  • Akcje „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

   1286000

  • Zadania finansowane ze środków UE

   1167869

  • Pozostałe

   2387920

  • Suma:

   571380734

 • Rodzina

  293573877

  Rodzina

  • Świadczenia wychowawcze „500+”

  • Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  • Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

  • Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków

  • Rodziny zastępcze

  • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie (UE)

  • Dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

  • Dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

  • Asystent rodziny

  • Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

  • Realizacja Programu „Rodzina Trzy Plus”

  • Pozostałe

  • Świadczenia wychowawcze „500+”

   157033000

  • Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

   88973848

  • Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

   16994450

  • Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków

   13332500

  • Rodziny zastępcze

   9090327

  • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie (UE)

   2801000

  • Dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

   2084000

  • Dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

   1145000

  • Asystent rodziny

   600300

  • Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

   448800

  • Realizacja Programu „Rodzina Trzy Plus”

   82000

  • Pozostałe

   988652

  • Suma:

   293573877

 • Utrzymanie i remonty dróg

  252551168

  Utrzymanie i remonty dróg

  • Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin

  • Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha)

  • Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej

  • Wykup gruntów

  • Bieżące utrzymanie dróg

  • Funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów

  • Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego wraz z remontem kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino

  • Budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową

  • Remonty dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych

  • Przygotowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy dróg

  • Strefa płatnego parkowania

  • Pozostałe

  • Dokumentacja przyszłościowa dot. budowy i przebudowy dróg w mieście

  • Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin

   124555732

  • Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha)

   25324762

  • Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

   20256109

  • Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej

   18123000

  • Wykup gruntów

   15000000

  • Bieżące utrzymanie dróg

   9969000

  • Funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów

   9118743

  • Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego wraz z remontem kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino

   6800000

  • Budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową

   4465230

  • Remonty dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych

   4000000

  • Przygotowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy dróg

   3200000

  • Strefa płatnego parkowania

   2300000

  • Pozostałe

   9438592

  • Dokumentacja przyszłościowa dot. budowy i przebudowy dróg w mieście

   1068372

  • Suma:

   252551168

 • Transport i łączność

  206718900

  Transport i łączność

  • Zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

  • Funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego

  • Usługi sprzedaży i kontroli biletów

  • „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”

  • Utrzymanie infrastruktury przystankowej

  • Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie

  • Pozostałe

  • Objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin

  • Zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

   163000000

  • Funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego

   7979900

  • Usługi sprzedaży i kontroli biletów

   7746000

  • „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”

   3183000

  • Utrzymanie infrastruktury przystankowej

   2260000

  • Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie

   800000

  • Pozostałe

   120000

  • Objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin

   20000000

  • Suma:

   206718900

 • Administracja publiczna

  120823508.52

  Administracja publiczna

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin

  • Promocja i marketing miasta

  • Wykonywanie zadań ustawowo zleconych gminie

  • Środki na projekty z UE

  • Funkcjonowanie Rady Miasta

  • Wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta

  • Pozostałe

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin

   104868978

  • Promocja i marketing miasta

   7400000

  • Wykonywanie zadań ustawowo zleconych gminie

   2624075

  • Środki na projekty z UE

   2269704

  • Funkcjonowanie Rady Miasta

   1168000

  • Wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta

   912650

  • Pozostałe

   1580101

  • Suma:

   120823508.52

 • Pomoc społeczna

  116730860

  Pomoc społeczna

  • Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  • Dodatki mieszkaniowe

  • Opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin

  • Zespół Ośrodków Wsparcia

  • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  • Zasiłki stałe

  • Pomoc w zakresie dożywiania

  • Dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

  • Pozostałe

  • Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto

   26838660

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

   22957000

  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

   10192000

  • Dodatki mieszkaniowe

   9800000

  • Opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin

   8300000

  • Zespół Ośrodków Wsparcia

   7274970

  • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

   7002000

  • Zasiłki stałe

   7001000

  • Pomoc w zakresie dożywiania

   5857900

  • Dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

   3640400

  • Pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

   2438900

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

   2011000

  • Pozostałe

   3416830

  • Suma:

   116730860

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  112840605

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  • Oczyszczanie miasta

  • Oświetlenie ulic, placów i dróg

  • Pomoc finansowa dla Gminy Lubartów

  • Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni

  • Zbiornik Zemborzycki

  • Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie

  • Zadania finansowane ze środków UE

  • Kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa

  • Obsługa systemu gospodarowania odpadami

  • Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej

  • Opłata za korzystanie ze środowiska

  • Pozostałe

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

   38500000

  • Oczyszczanie miasta

   12900000

  • Oświetlenie ulic, placów i dróg

   12800000

  • Pomoc finansowa dla Gminy Lubartów

   10594570

  • Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni

   6637000

  • Zbiornik Zemborzycki

   5787000

  • Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie

   4780000

  • Zadania finansowane ze środków UE

   4071715

  • Kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa

   3500000

  • Obsługa systemu gospodarowania odpadami

   2424713

  • Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej

   1860000

  • Opłata za korzystanie ze środowiska

   880000

  • Pozostałe

   8105607

  • Suma:

   112840605

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  89836561

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  • Zadania finansowane ze środków UE

  • Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

  • Dotacja dla Centrum Kultury

  • Dotacja dla Warsztatów Kultury

  • Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

  • Dotacja dla Teatru im. H.Ch. Andersena

  • Dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

  • Dotacje dla Dzielnicowych Domów Kultury „Bronowice” i „Węglin”

  • Dotacja dla Teatru Starego

  • Dotacja dla Galerii Labirynt

  • Dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

  • Dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej

  • Pozostałe

  • Zadania finansowane ze środków UE

   36010561

  • Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

   13090000

  • Dotacja dla Centrum Kultury

   10300000

  • Dotacja dla Warsztatów Kultury

   5700000

  • Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

   4770000

  • Dotacja dla Teatru im. H.Ch. Andersena

   3700000

  • Dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

   3550000

  • Dotacje dla Dzielnicowych Domów Kultury „Bronowice” i „Węglin”

   3150000

  • Dotacja dla Teatru Starego

   2500000

  • Dotacja dla Galerii Labirynt

   1850000

  • Dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

   1600000

  • Dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej

   1600000

  • Pozostałe

   2016000

  • Suma:

   89836561

 • Sport

  76346976

  Sport

  • Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego

  • Zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

  • Zadania w ramach budżetu obywatelskiego

  • Objęcie udziałów w Motor Lublin SA

  • Objęcie udziałów w MOSiR

  • Objęcie udziałów w SPR Lublin SSA

  • Utrzymanie obiektów sportowych, boisk osiedlowych o boisk „Orlik”

  • Przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1

  • Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów

  • Trenerzy środowiskowi

  • Pozostałe

  • Inne inwestycje

  • Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego

   29714094

  • Zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin

   21200000

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

   7620000

  • Zadania w ramach budżetu obywatelskiego

   3050000

  • Objęcie udziałów w Motor Lublin SA

   3000000

  • Objęcie udziałów w MOSiR

   2800000

  • Objęcie udziałów w SPR Lublin SSA

   2750000

  • Utrzymanie obiektów sportowych, boisk osiedlowych o boisk „Orlik”

   1951900

  • Przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1

   1848992

  • Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów

   1700000

  • Trenerzy środowiskowi

   700000

  • Pozostałe

   11990

  • Inne inwestycje

   727569

  • Suma:

   76346976

 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  76257627

  Polityka społeczna i wczesna edukacja

  • Utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych

  • Zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy

  • Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

  • Dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  • Pomoc materialna dla uczniów

  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

  • Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

  • zadania finansowane ze środków UE

  • Pozostałe

  • Utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych

   58045090

  • Zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy

   8524639

  • Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

   5040500

  • Dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

   1517625

  • Pomoc materialna dla uczniów

   1248000

  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

   1134000

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   312000

  • Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

   280000

  • zadania finansowane ze środków UE

   60773

  • Pozostałe

   95000

  • Suma:

   76257627

 • Różne rozliczenia

  48607633

  Różne rozliczenia

  • Budżet obywatelski

  • Rezerwa ogólna

  • Cześć równoważąca subwencji oświatowej

  • Inicjatywa lokalna

  • Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

  • Zadania zgłaszane przez rady dzielnic

  • Zielony budżet

  • Rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych

  • Rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań

  • Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe

  • Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”

  • Budżet obywatelski

   15000000

  • Rezerwa ogólna

   7800081

  • Cześć równoważąca subwencji oświatowej

   7472552

  • Inicjatywa lokalna

   5000000

  • Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

   4900000

  • Zadania zgłaszane przez rady dzielnic

   3500000

  • Zielony budżet

   2000000

  • Rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych

   1300000

  • Rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań

   1000000

  • Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe

   600000

  • Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”

   35000

  • Suma:

   48607633

 • Obsługa zadłużenia

  33700000

  Obsługa zadłużenia

  • Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

  • Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych

  • Odsetki od wyemitowanych obligacji przychodowych

  • Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

   29946000

  • Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych

   2754000

  • Odsetki od wyemitowanych obligacji przychodowych

   1000000

  • Suma:

   33700000

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  31323700

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

  • Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej

  • Sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000,00 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000,00 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000,00 zł)

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

  • Centrum Monitoringu Wizyjnego

  • Realizacja projektu „Przyjazne patrole”

  • Realizacja programu – „Bezpieczny Lublin”

  • Finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej

  • Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

  • Pozostałe

  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

   21164000

  • Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej

   8567000

  • Sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000,00 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000,00 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000,00 zł)

   300000

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

   250300

  • Centrum Monitoringu Wizyjnego

   95000

  • Realizacja projektu „Przyjazne patrole”

   89400

  • Realizacja programu – „Bezpieczny Lublin”

   55000

  • Finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej

   50000

  • Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

   50000

  • Pozostałe

   3000

  • Suma:

   31323700

 • Gospodarka mieszkaniowa

  25784119

  Gospodarka mieszkaniowa

  • Zakończenie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin

  • Remonty obiektów oświatowych

  • Inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

  • Remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin

  • Czynsze w obiektach oświatowych

  • Ubezpieczenie majątku miasta

  • Zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa

  • Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

  • Odszkodowania i renty

  • Pozostałe

  • Zakończenie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin

   7297658

  • Remonty obiektów oświatowych

   5000000

  • Inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

   4467728

  • Remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin

   2000000

  • Czynsze w obiektach oświatowych

   1688385

  • Ubezpieczenie majątku miasta

   1405000

  • Zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa

   1265308

  • Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

   1237300

  • Odszkodowania i renty

   1007740

  • Pozostałe

   415000

  • Suma:

   25784119

 • Ochrona zdrowia

  18302900

  Ochrona zdrowia

  • Opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

  • Dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej

  • Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

  • Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta (szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)

  • Zadania realizowane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne miasta

  • Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

  • Dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych

  • Opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

  • Pozostałe

  • Opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

   8954000

  • Dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej

   3081400

  • Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

   1947000

  • Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta (szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)

   1320000

  • Zadania realizowane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne miasta

   891000

  • Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   580000

  • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

   550000

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

   200000

  • Dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych

   150000

  • Opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

   126000

  • Pozostałe

   502900

  • Suma:

   18302900

 • Działalność usługowa

  6110186

  Działalność usługowa

  • Inwestycje związane głównie z rozbudową budynku kaplicy o funkcję izby pożegnań z chłodnią na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka

  • Utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych

  • Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

  • Zadania z zakresu geodezji i kartografii

  • Regulacja stanów geodezyjno – prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne

  • Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi

  • Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej

  • Pozostałe

  • Pozostałe ze środków UE

  • Inwestycje związane głównie z rozbudową budynku kaplicy o funkcję izby pożegnań z chłodnią na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka

   1500000

  • Utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych

   1495000

  • Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

   1103000

  • Zadania z zakresu geodezji i kartografii

   1101000

  • Regulacja stanów geodezyjno – prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne

   280000

  • Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi

   266000

  • Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej

   62000

  • Pozostałe

   325000

  • Pozostałe ze środków UE

   77756

  • Suma:

   6110186

 • Inne

  2878184

  Inne

  • Turystyka

  • Nieodpłatna pomoc prawna

  • Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

  • Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

  • Zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”

  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

  • Pozostałe

  • Turystyka

   1000000

  • Nieodpłatna pomoc prawna

   921643

  • Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

   684450

  • Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

   131625

  • Zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”

   49306

  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

   35000

  • Pozostałe

   56150

  • Suma:

   2878184

Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.