• Oświata i wychowanie

  573024012

  Oświata i wychowanie

  • Funkcjonowanie placówek oświatowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  • Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

  • Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  • Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i c.o.

  • Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych

  • Utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych

  • Wyposażenie uczniów w materiały edukacyjne

  • Projekty finansowane ze środków UE

  • Dowożenie uczniów do szkół

  • Akcje „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

  • Pozostałe

  • Funkcjonowanie placówek oświatowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

   410518280

  • Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

   81930562

  • Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

   22346819

  • Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i c.o.

   16315310

  • Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych

   11404561

  • Utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych

   5700794

  • Wyposażenie uczniów w materiały edukacyjne

   2245407

  • Projekty finansowane ze środków UE

   1935264

  • Dowożenie uczniów do szkół

   1781148

  • Akcje „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

   1258404

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   1171828

  • Pozostałe

   16415635

  • Suma:

   573024012

 • Pomoc społeczna

  373004983

  Pomoc społeczna

  • Świadczenia i obsługa programu „500+”

  • Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  • Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze (równie te nieprowadzone przez miasto)

  • Zasiłki stałe

  • Dodatki mieszkaniowe

  • System pieczy zastępczej oraz wspieranie rodziny

  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  • Zespół Ośrodków Wsparcia

  • Opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin

  • Pomoc w zakresie dożywiania

  • Pozostałe

  • Dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

  • Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

  • Wsparcie i aktywizacja seniorów

  • Pozostałe

  • Świadczenia i obsługa programu „500+”

   130576163

  • Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

   94281321

  • Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto

   26230866

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

   22107134

  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze (równie te nieprowadzone przez miasto)

   16286100

  • Zasiłki stałe

   11503879

  • Dodatki mieszkaniowe

   10552515

  • System pieczy zastępczej oraz wspieranie rodziny

   10303997

  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

   9196806

  • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

   8969763

  • Zespół Ośrodków Wsparcia

   7572711

  • Opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin

   7460442

  • Pomoc w zakresie dożywiania

   5683689

  • Pozostałe

   8507389

  • Dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

   4372208

  • Pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

   2384820

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

   1934199

  • Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

   1689499

  • Wsparcie i aktywizacja seniorów

   441467

  • Pozostałe

   2057404

  • Suma:

   373004983

 • Transport i łączność

  198139780

  Transport i łączność

  • Zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

  • Objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin

  • Usługi sprzedaży i kontroli biletów

  • Funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego

  • Obsługa infrastruktury komunikacji miejskiej

  • Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa

  • Pozostałe

  • Zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

   164647210

  • Objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin

   15600000

  • Usługi sprzedaży i kontroli biletów

   8179080

  • Funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego

   7262749

  • Obsługa infrastruktury komunikacji miejskiej

   1873937

  • Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa

   162539

  • Pozostałe

   414265

  • Suma:

   198139780

 • Utrzymanie i remonty dróg

  138634678

  Utrzymanie i remonty dróg

  • Przebudowa skrzyżowania Solidarności i Ducha

  • Wykup gruntów

  • Przebudowa al. Kompozytorów Polskich

  • Pozostałe inwestycje – ulice, ścieżki rowerowe

  • Bieżące utrzymanie dróg

  • Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • Funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów

  • Remonty dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych

  • Przebudowa ul. Narutowicza (II etap)

  • Budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej

  • Przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego

  • Przebudowa mostu w ul. Głównej

  • Pozostałe

  • Przebudowa skrzyżowania Solidarności i Ducha

   35090270

  • Wykup gruntów

   19396167

  • Przebudowa al. Kompozytorów Polskich

   14780668

  • Pozostałe inwestycje – ulice, ścieżki rowerowe

   13836292

  • Bieżące utrzymanie dróg

   13213763

  • Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

   11700148

  • Funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów

   8665401

  • Remonty dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych

   4555670

  • Przebudowa ul. Narutowicza (II etap)

   3300346

  • Budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej

   2234528

  • Przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego

   1617918

  • Przebudowa mostu w ul. Głównej

   1609700

  • Pozostałe

   7575435

  • Suma:

   138634678

 • Administracja publiczna

  114281864

  Administracja publiczna

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin

  • Promocja i marketing miasta

  • Zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)

  • Zakupy inwestycyjne

  • Funkcjonowanie Rady Miasta

  • Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

  • Wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta

  • Pozostałe

  • Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin

   96069808

  • Promocja i marketing miasta

   5951877

  • Zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)

   2981483

  • Zakupy inwestycyjne

   2433075

  • Funkcjonowanie Rady Miasta

   1095212

  • Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

   1058400

  • Wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta

   786843

  • Pozostałe

   3905166

  • Suma:

   114281864

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  98640442

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  • Oświetlenie dróg, ulica i placów

  • Oczyszczanie miasta

  • Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni

  • Pomoc finansowa dla Gminy Lubartów

  • Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie

  • Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej

  • Obsługa systemu gospodarowania odpadami

  • Kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa

  • Opłata za korzystanie ze środowiska

  • Zbiornik Zemborzycki

  • Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami

  • Pozostałe

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

   38168149

  • Oświetlenie dróg, ulica i placów

   14161127

  • Oczyszczanie miasta

   13891792

  • Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni

   6835050

  • Pomoc finansowa dla Gminy Lubartów

   5243830

  • Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie

   4588406

  • Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej

   2446247

  • Obsługa systemu gospodarowania odpadami

   2286514

  • Kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa

   2159706

  • Opłata za korzystanie ze środowiska

   1207942

  • Zbiornik Zemborzycki

   1115522

  • Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami

   905241

  • Pozostałe

   5630916

  • Suma:

   98640442

 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  93403940

  Polityka społeczna i wczesna edukacja

  • Utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych

  • Miejski Zespół Żłobków

  • Zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy

  • Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

  • Pomoc materialna dla uczniów

  • Dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  • Dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

  • Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

  • Zadania finansowane ze środków UE

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

  • Pomoc dla repatriantów

  • Pozostałe

  • Utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych

   57785955

  • Miejski Zespół Żłobków

   12616050

  • Zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy

   9126537

  • Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

   5076688

  • Pomoc materialna dla uczniów

   3698190

  • Dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

   1483432

  • Dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

   1357480

  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

   1063496

  • Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

   276395

  • Zadania finansowane ze środków UE

   191790

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   147136

  • Pomoc dla repatriantów

   102104

  • Pozostałe

   478687

  • Suma:

   93403940

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  72927626

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  • Rewitalizacja części Śródmieścia (środki UE)

  • Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

  • Dotacja dla Centrum Kultury

  • Dotacja dla Warsztatów Kultury

  • Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

  • Dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

  • Dotacja dla Teatru im. H.Ch. Andersena

  • Dotacje dla Dzielnicowych Domów Kultury „Bronowice” i „Węglin”

  • Dotacja dla Teatru Starego

  • Dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej

  • Dotacja dla Galerii Labirynt

  • Dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

  • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

  • Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagrody

  • Pozostałe

  • Rewitalizacja części Śródmieścia (środki UE)

   18879603

  • Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

   12319820

  • Dotacja dla Centrum Kultury

   10887375

  • Dotacja dla Warsztatów Kultury

   5055000

  • Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

   4722552

  • Dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

   3448000

  • Dotacja dla Teatru im. H.Ch. Andersena

   3400000

  • Dotacje dla Dzielnicowych Domów Kultury „Bronowice” i „Węglin”

   3221500

  • Dotacja dla Teatru Starego

   2430000

  • Dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej

   1829448

  • Dotacja dla Galerii Labirynt

   1778000

  • Dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

   1595000

  • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   687210

  • Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagrody

   610360

  • Pozostałe

   2063757

  • Suma:

   72927626

 • Sport

  48826676

  Sport

  • Zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

  • Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego

  • Objęcie udziałów w SPR Lublin SSA

  • Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów

  • Utrzymanie obiektów sportowych, boisk osiedlowych o boisk „Orlik”

  • Objęcie udziałów w Motor Lublin SA

  • Objęcie udziałów w MOSiR na: remont toru żużlowego, hali MOSiR i inne

  • Zadania w ramach budżetu obywatelskiego

  • Trenerzy środowiskowi

  • Zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin

   19992904

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

   10661407

  • Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego

   6961759

  • Objęcie udziałów w SPR Lublin SSA

   2500000

  • Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów

   1929346

  • Utrzymanie obiektów sportowych, boisk osiedlowych o boisk „Orlik”

   1878826

  • Objęcie udziałów w Motor Lublin SA

   1850000

  • Objęcie udziałów w MOSiR na: remont toru żużlowego, hali MOSiR i inne

   946000

  • Zadania w ramach budżetu obywatelskiego

   718448

  • Trenerzy środowiskowi

   660417

  • Suma:

   48826676

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  36187582

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

  • Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej

  • Bezpieczna szkoła w strefie Schengen

  • Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

  • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

  • Realizację projektu „Przyjazne patrole”

  • Centrum Monitoringu Wizyjnego

  • Realizacja programu – „Bezpieczny Lublin”

  • Pozostałe

  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

   25523645

  • Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej

   8236518

  • Bezpieczna szkoła w strefie Schengen

   1522783

  • Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

   240201

  • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

   136455

  • Realizację projektu „Przyjazne patrole”

   89997

  • Centrum Monitoringu Wizyjnego

   73221

  • Realizacja programu – „Bezpieczny Lublin”

   34261

  • Pozostałe

   330500

  • Suma:

   36187582

 • Gospodarka mieszkaniowa

  31077160

  Gospodarka mieszkaniowa

  • Budowa budynków mieszkalnych w dzielnicy Felin

  • Remonty obiektów oświatowych

  • Inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

  • Czynsze w obiektach oświatowych

  • Remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin

  • Ubezpieczenie majątku miasta

  • Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

  • Objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom”

  • Odszkodowania i renty

  • Budowa i modernizacja obiektów

  • Pozostałe

  • Budowa budynków mieszkalnych w dzielnicy Felin

   8882222

  • Remonty obiektów oświatowych

   6893654

  • Inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

   3905794

  • Czynsze w obiektach oświatowych

   1669154

  • Remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin

   1652178

  • Ubezpieczenie majątku miasta

   1461286

  • Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

   1366866

  • Objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom”

   1299600

  • Odszkodowania i renty

   541870

  • Budowa i modernizacja obiektów

   489174

  • Pozostałe

   1639789

  • Suma:

   31077160

 • Obsługa zadłużenia

  28339085

  Obsługa zadłużenia

  • Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

  • Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych

  • Odsetki od wyemitowanych obligacji przychodowych

  • Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

   24751085

  • Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych

   2531000

  • Odsetki od wyemitowanych obligacji przychodowych

   1057000

  • Suma:

   28339085

 • Ochrona zdrowia

  17528786

  Ochrona zdrowia

  • Opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

  • Dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej

  • Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

  • Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta (szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)

  • Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

  • Zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze

  • Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

  • Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych

  • Pozostałe

  • Opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

   9045735

  • Dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej

   2389041

  • Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

   1548969

  • Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta (szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)

   1083858

  • Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   514869

  • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

   445380

  • Zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze

   411924

  • Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

   330000

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

   302730

  • Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych

   186100

  • Pozostałe

   1270180

  • Suma:

   17528786

 • Różne rozliczenia

  6998816

  Różne rozliczenia

  • Cześć równoważąca subwencji oświatowej

  • Część oświatowa subwencji ogólnej

  • Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”

  • Cześć równoważąca subwencji oświatowej

   6700348

  • Część oświatowa subwencji ogólnej

   264331

  • Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”

   34137

  • Suma:

   6998816

 • Działalność usługowa

  5896106

  Działalność usługowa

  • Utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych

  • Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

  • Zadania z zakresu geodezji i kartografii – utrzymanie stanowisk pracy

  • Odszkodowania

  • Objęcie akcji w Targi Lublin SA

  • Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi

  • Zasób geodezyjny i kartograficzny

  • Regulacja stanów geodezyjno – prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne

  • Pozostałe

  • Utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych

   1633232

  • Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

   1080583

  • Zadania z zakresu geodezji i kartografii – utrzymanie stanowisk pracy

   938000

  • Odszkodowania

   715505

  • Objęcie akcji w Targi Lublin SA

   400000

  • Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi

   232913

  • Zasób geodezyjny i kartograficzny

   231226

  • Regulacja stanów geodezyjno – prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne

   193309

  • Pozostałe

   471338

  • Suma:

   5896106

 • Inne

  9224983

  Inne

  • Turystyka

  • Nieodpłatna pomoc prawna

  • Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

  • Zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”

  • Pozostałe

  • Turystyka

   7318084

  • Nieodpłatna pomoc prawna

   923034

  • Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

   686443

  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

   191109

  • Zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”

   41522

  • Pozostałe

   64792

  • Suma:

   9224983

Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.