• Transport i łączność

  254342175

 • Utrzymanie i remonty dróg

  163179670

 • Administracja publiczna

  117232492

 • Gospodarka mieszkaniowa

  21404664

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  32428935

 • Obsługa zadłużenia

  32420000

 • Oświata i wychowanie

  534671339

 • Ochrona zdrowia

  19776900

 • Pomoc społeczna

  207819268

 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  80506825

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  112452244

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  68714810

 • Sport

  73003626

 • Turystyka

  2663899

 • Działalność usługowa

  14563689

 • Część równoważąca subwencji oświatowej

  7013694

 • Rezerwy

  26462083

 • Inne

  2197659

Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.