• Transport i łączność

  301403907

  Transport i łączność

  • funkcjonowanie ZTM

  • zakup usług przewodu pasażerów w komunikacji miejskiej

  • sprzedaż i kontrola biletów

  • sprzątanie i utrzymanie przystanków

  • objęcie udziałów w MPK Lublin

  • objęcie udziałów w Porcie Lotniczym

  • Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • funkcjonowanie ZTM

   6978794

  • zakup usług przewodu pasażerów w komunikacji miejskiej

   115120000

  • sprzedaż i kontrola biletów

   7660000

  • sprzątanie i utrzymanie przystanków

   1790000

  • objęcie udziałów w MPK Lublin

   10000000

  • objęcie udziałów w Porcie Lotniczym

   5200300

  • Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa

   120000

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   154534813

  • Suma:

   301403907

 • Utrzymanie i remonty dróg

  362340457

  Utrzymanie i remonty dróg

  • bieżące utrzymanie dróg powiatowych

  • inne

  • infrastruktura telekomunikacyjna

  • inwestycje na drogach powiatowych

  • bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych

  • inwestycje na drogach gminnych

  • drogi wewnętrzne

  • funkcjonowanie ZDiM

  • opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • wykup gruntów pod inwestycje

  • bieżące utrzymanie dróg powiatowych

   9500000

  • inne

   8000000

  • infrastruktura telekomunikacyjna

   120000

  • inwestycje na drogach powiatowych

   26710000

  • bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych

   3700000

  • inwestycje na drogach gminnych

   22012000

  • drogi wewnętrzne

   720000

  • funkcjonowanie ZDiM

   7375000

  • opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg

   3034660

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   273188797

  • wykup gruntów pod inwestycje

   8000000

  • Suma:

   362340457

 • Gospodarka mieszkaniowa

  17018400

  Gospodarka mieszkaniowa

  • dotacja dla ZNK

  • ubezpieczenie majątku miasta

  • remonty obiektów oświatowych

  • czynsze w obiektach oświatowych

  • wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

  • wypłata odszkodowań wraz z odsetkami

  • wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych

  • zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej

  • utrzymanie zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

  • inne

  • dotacja dla ZNK

   3500000

  • ubezpieczenie majątku miasta

   2904000

  • remonty obiektów oświatowych

   4000000

  • czynsze w obiektach oświatowych

   1430000

  • wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

   500000

  • wypłata odszkodowań wraz z odsetkami

   413400

  • wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych

   500000

  • zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej

   2000000

  • utrzymanie zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

   1266000

  • inne

   505000

  • Suma:

   17018400

 • Administracja publiczna

  105751749

  Administracja publiczna

  • wydatki związane z funkcjonowanie urzędu miasta, w tym wynagrodzenia

  • diety radnych i Przewodniczących Zarządów

  • modernizacja budynków

  • termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej

  • zakupy inwestycyjne

  • promocja jednostek samorządu terytorialnego

  • pozostała działalność w zakresie administracji

  • zadania zlecone

  • funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • inne

  • wydatki związane z funkcjonowanie urzędu miasta, w tym wynagrodzenia

   85014918

  • diety radnych i Przewodniczących Zarządów

   1542160

  • modernizacja budynków

   1679676

  • termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej

   642300

  • zakupy inwestycyjne

   1153000

  • promocja jednostek samorządu terytorialnego

   6370000

  • pozostała działalność w zakresie administracji

   914700

  • zadania zlecone

   3687474

  • funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

   2066431

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   2115250

  • inne

   567849

  • Suma:

   105751749

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  30566000

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  • Straż Miejska

  • zarządzanie kryzysowe

  • funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP

  • zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla portu lotniczego

  • Komenda Wojewódzka Policji

  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

  • inne

  • Straż Miejska

   7900500

  • zarządzanie kryzysowe

   60000

  • funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP

   347000

  • zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla portu lotniczego

   0

  • Komenda Wojewódzka Policji

   2300000

  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

   19789000

  • inne

   169500

  • Suma:

   30566000

 • Obsługa zadłużenia

  28500000

 • Oświata i wychowanie

  537290595

  Oświata i wychowanie

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  • pozostałe wydatki bieżące

  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

  • dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

  • akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

  • dowożenie uczniów do szkół

  • inwestycje w szkołach

  • kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

  • inne

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

   378501000

  • pozostałe wydatki bieżące

   49186300

  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

   1400000

  • dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

   66866000

  • akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

   1006250

  • dowożenie uczniów do szkół

   1240000

  • inwestycje w szkołach

   22899076

  • kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

   5226100

  • inne

   10965869

  • Suma:

   537290595

 • Ochrona zdrowia

  20224800

  Ochrona zdrowia

  • przeciwdziałanie alkoholizmowi

  • lecznictwo ambulatoryjne

  • lecznictwo stomatologiczne

  • zwalczanie narkomanii

  • programy polityki zdrowotnej

  • ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

  • inne

  • przeciwdziałanie alkoholizmowi

   6380000

  • lecznictwo ambulatoryjne

   700000

  • lecznictwo stomatologiczne

   500000

  • zwalczanie narkomanii

   270000

  • programy polityki zdrowotnej

   50000

  • ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

   12091000

  • inne

   233800

  • Suma:

   20224800

 • Pomoc społeczna

  204199522

  Pomoc społeczna

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze

  • domy pomocy społecznej

  • ośrodki wsparcia

  • rodziny zastępcze

  • system pieczy zastępczej i wspieranie rodziny

  • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  • dodatki mieszkaniowe

  • zasiłki stałe

  • funkcjonowanie MOPR

  • usługi opiekuńcze

  • pomoc państwa w zakresie dożywiania

  • świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz sładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

  • inne

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze

   15406083

  • domy pomocy społecznej

   28549190

  • ośrodki wsparcia

   10470910

  • rodziny zastępcze

   7747700

  • system pieczy zastępczej i wspieranie rodziny

   1572350

  • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

   9786000

  • dodatki mieszkaniowe

   13000000

  • zasiłki stałe

   7510000

  • funkcjonowanie MOPR

   18900000

  • usługi opiekuńcze

   8052000

  • pomoc państwa w zakresie dożywiania

   4720000

  • świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz sładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

   70950800

  • inne

   7534489

  • Suma:

   204199522

 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  74914586

  Polityka społeczna i wczesna edukacja

  • funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków

  • MUP

  • funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

  • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

  • pomoc materialna dla uczniów

  • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

  • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

  • projekty realizowane ze środków europejskich

  • inne

  • funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków

   10705000

  • MUP

   6856000

  • funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

   49579000

  • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

   3480000

  • pomoc materialna dla uczniów

   250000

  • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

   971000

  • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

   430200

  • projekty realizowane ze środków europejskich

   1431141

  • inne

   1212245

  • Suma:

   74914586

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  97708642

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  • gospodarka ściekowa i ochrona wód

  • gospodarka odpadami

  • oczyszczanie miast i wsi

  • utrzymanie zieleni w miastach i gminach

  • schroniska dla zwierząt

  • oświetlenie ulic, placów i dróg

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • pomoc finansowa dla Gminy Lubartów

  • inne

  • gospodarka ściekowa i ochrona wód

   11173000

  • gospodarka odpadami

   42067769

  • oczyszczanie miast i wsi

   12600000

  • utrzymanie zieleni w miastach i gminach

   6245000

  • schroniska dla zwierząt

   1330000

  • oświetlenie ulic, placów i dróg

   13100000

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   5177873

  • pomoc finansowa dla Gminy Lubartów

   3700000

  • inne

   2315000

  • Suma:

   97708642

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  50475263

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  • dotacja dla Teatru Andersena

  • domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

  • galerie i biura wystaw artystycznych

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego

  • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

  • tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury

  • konserwacja Muszli Koncertowej

  • utrzymanie miejsc pamięci narodowej

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • dotacja dla Teatru Andersena

   3400000

  • domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   25341000

  • galerie i biura wystaw artystycznych

   2000000

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego

   12470000

  • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   950000

  • tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury

   3400000

  • konserwacja Muszli Koncertowej

   100000

  • utrzymanie miejsc pamięci narodowej

   80000

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   2734263

  • Suma:

   50475263

 • Sport

  147767779

  Sport

  • wynagrodzenie dla trenerów w ramach programu Orlik

  • utrzymanie boisk Orlik

  • zajęcia sportowe w szkołach

  • zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o.

  • budowa basenu przy ul. Łabędziej

  • budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

  • objęcie udziałów w Motor i SPR

  • dokumentacja modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego

  • zadania w zakresie kultury fizycznej

  • utrzymanie obiektów sportowych

  • utrzymanie boisk osiedlowych

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • wynagrodzenie dla trenerów w ramach programu Orlik

   770000

  • utrzymanie boisk Orlik

   1000000

  • zajęcia sportowe w szkołach

   1100000

  • zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o.

   6200000

  • budowa basenu przy ul. Łabędziej

   1496600

  • budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

   28716260

  • objęcie udziałów w Motor i SPR

   2000000

  • dokumentacja modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego

   500000

  • zadania w zakresie kultury fizycznej

   4400000

  • utrzymanie obiektów sportowych

   738385

  • utrzymanie boisk osiedlowych

   100000

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   100746534

  • Suma:

   147767779

 • Turystyka

  9659899

  Turystyka

  • opłacenie składek z tytułu członkostwa w organizacjach turystycznych

  • organizacja działalności turystyczno-krajoznawczej

  • propagowanie turystyki

  • wytyczenie pasów rowerowych, zakup rowerów i stacji rowerowych (ze środków europejskich)

  • opłacenie składek z tytułu członkostwa w organizacjach turystycznych

   325000

  • organizacja działalności turystyczno-krajoznawczej

   120000

  • propagowanie turystyki

   90000

  • wytyczenie pasów rowerowych, zakup rowerów i stacji rowerowych (ze środków europejskich)

   9124899

  • Suma:

   9659899

 • Rezerwy

  120980000

 • Część ogólna subwencji oświatowej dla powiatów

  8069763

 • Inne

  2644549

 • Działalność usługowa

  8426014

Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.