• Utrzymanie i remonty dróg

  283561315.26

  Utrzymanie i remonty dróg

  • Oświetlenie ulic

  • bieżące utrzymanie dróg powiatowych

  • obsługa strefy płatnego parkowania

  • remonty dróg, chodników, ciągów pieszych i obiektów inżynierskich

  • inwestycje na drogach powiatowych

  • bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych

  • inwestycje na drogach gminnych

  • Drogi wewnętrzne

  • funkcjonowanie ZDiM

  • wydatki związane z przygotowaniem inwestycji

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • inne

  • Oświetlenie ulic

   200

  • bieżące utrzymanie dróg powiatowych

   8369995

  • obsługa strefy płatnego parkowania

   2159947

  • remonty dróg, chodników, ciągów pieszych i obiektów inżynierskich

   11510292

  • inwestycje na drogach powiatowych

   42858682

  • bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych

   9950462

  • inwestycje na drogach gminnych

   13476414

  • Drogi wewnętrzne

   7262732

  • funkcjonowanie ZDiM

   7183618

  • wydatki związane z przygotowaniem inwestycji

   11620095

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   165223404

  • inne

   3945668

  • Suma:

   283561315.26

 • Transport i łączność

  234828837.16

  Transport i łączność

  • funkcjonowanie ZTM

  • zakup usług przewozu pasażerów od MPK i przewoźników prywatnych

  • prowadzenie kontroli biletów

  • Sprzątanie i utrzymanie przystanków

  • objęcie udziałów w MPK Lublin

  • objęcie udziałów w Porcie Lotniczym

  • Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

  • zwrot podatku VAT dla ZTM

  • inne

  • funkcjonowanie ZTM

   6283091

  • zakup usług przewozu pasażerów od MPK i przewoźników prywatnych

   113974342

  • prowadzenie kontroli biletów

   6842368

  • Sprzątanie i utrzymanie przystanków

   1553777

  • objęcie udziałów w MPK Lublin

   10500000

  • objęcie udziałów w Porcie Lotniczym

   1500000

  • Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa

   1556145

  • inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich

   94558725

  • zwrot podatku VAT dla ZTM

   -2520708

  • inne

   581095

  • Suma:

   234828837.16

 • Administracja publiczna

  99952812.73

  Administracja publiczna

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  • diety radnych i Przewodniczących Zarządów

  • zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych

  • usługi informatyczne, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

  • energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz

  • Promocja jednostek samorządu terytorialnego

  • opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu

  • opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne

  • funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

  • wydatki majątkowe

  • inne

  • Diety dla radnych i przewodniczących zarządów

  • Diety dla przewodniczących Zarządów

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

   71289657

  • diety radnych i Przewodniczących Zarządów

   1483950

  • zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych

   1321890

  • usługi informatyczne, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

   1479142

  • energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz

   1747119

  • Promocja jednostek samorządu terytorialnego

   6957509

  • opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu

   1414304

  • opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne

   2629692

  • funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

   914971

  • wydatki majątkowe

   3453527

  • inne

   7261046

  • Diety dla radnych i przewodniczących zarządów

   730980

  • Diety dla przewodniczących Zarządów

   730980

  • Suma:

   99952812.73

 • Ochrona zdrowia

  17145639.83

  Ochrona zdrowia

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi

  • Lecznictwo ambulatoryjne

  • Lecznictwo stomatologiczne

  • Zwalczanie narkomanii

  • Programy polityki zdrowotnej

  • ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

  • inne

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi

   3980443

  • Lecznictwo ambulatoryjne

   735788

  • Lecznictwo stomatologiczne

   548905

  • Zwalczanie narkomanii

   268386

  • Programy polityki zdrowotnej

   99428

  • ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

   11341540

  • inne

   171148

  • Suma:

   17145639.83

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  105095369.24

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  • Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  • Gospodarka odpadami

  • Oczyszczanie miast i wsi

  • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

  • Schroniska dla zwierząt

  • Oświetlenie ulic, placów i dróg

  • Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie (II etap)

  • Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik

  • pomoc finansowa dla gminy Lubartów

  • inne

  • Gospodarka ściekowa i ochrona wód

   2745657

  • Gospodarka odpadami

   22554547

  • Oczyszczanie miast i wsi

   19013719

  • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

   5933861

  • Schroniska dla zwierząt

   1188837

  • Oświetlenie ulic, placów i dróg

   13644850

  • Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie (II etap)

   33038205

  • Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik

   1090409

  • pomoc finansowa dla gminy Lubartów

   2260977

  • inne

   3624302

  • Suma:

   105095369.24

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  33112921.23

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  • Straż Miejska

  • Zarządzanie kryzysowe

  • Funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP

  • Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla portu lotniczego

  • Komenda wojewódzka Policji

  • Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego

  • inne

  • Straż Miejska

   7763244

  • Zarządzanie kryzysowe

   1353500

  • Funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP

   20197987

  • Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla portu lotniczego

   2340488

  • Komenda wojewódzka Policji

   300000

  • Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego

   1157699

  • inne

   494485

  • Suma:

   33112921.23

 • Pomoc społeczna

  212298880.19

  Pomoc społeczna

  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

  • Domy pomocy społecznej

  • Ośrodki Wsparcia

  • Rodziny zastępcze

  • Wspieranie rodziny

  • Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  • Dodatki mieszkaniowe

  • Zasiłki stałe

  • funkcjonowanie MOPR

  • Uługi opiekuńcze

  • Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

  • Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

  • inne

  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

   15278183

  • Domy pomocy społecznej

   27316079

  • Ośrodki Wsparcia

   11452685

  • Rodziny zastępcze

   7527309

  • Wspieranie rodziny

   1688860

  • Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

   10978755

  • Dodatki mieszkaniowe

   12900865

  • Zasiłki stałe

   9516984

  • funkcjonowanie MOPR

   18791741

  • Uługi opiekuńcze

   7866914

  • Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

   7227251

  • Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

   73556300

  • inne

   8196950

  • Suma:

   212298880.19

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  68376080.83

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  • Dotacja dla Teatru Andersena

  • Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

  • Galerie i biura wystaw artystycznych

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego

  • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

  • Renowacja klasztoru powizytkowskiego

  • Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego

  • inne

  • Dotacja dla Teatru Andersena

   3267000

  • Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   22474513

  • Galerie i biura wystaw artystycznych

   1707627

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego

   11277327

  • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   646711

  • Renowacja klasztoru powizytkowskiego

   15770785

  • Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego

   8099649

  • inne

   5132465

  • Suma:

   68376080.83

 • Gospodarka mieszkaniowa

  27982392.13

  Gospodarka mieszkaniowa

  • dotacja dla ZNK

  • ubezpieczenie majątku miasta

  • remonty obiektów oświatowych

  • czynsze w obiektach oświatowych

  • wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

  • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

  • wypłata odszkodowań wraz z odsetkami

  • odszkodowania, renty i koszty postępowania

  • inne

  • dotacja dla ZNK

   8911963

  • ubezpieczenie majątku miasta

   2312589

  • remonty obiektów oświatowych

   8508690

  • czynsze w obiektach oświatowych

   1315215

  • wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

   1171483

  • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości

   863250

  • wypłata odszkodowań wraz z odsetkami

   2939707

  • odszkodowania, renty i koszty postępowania

   1336930

  • inne

   622562

  • Suma:

   27982392.13

 • Oświata i wychowanie

  551909486.36

  Oświata i wychowanie

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  • inwestycje

  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

  • dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

  • akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

  • dowożenie uczniów do szkół

  • program „Radosna szkoła” (wydatki majątkowe)

  • projekty edukacyjne realizowane ze środków europejskich

  • inne

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

   384973838

  • inwestycje

   35356830

  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

   1161876

  • dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

   64594746

  • akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

   982039

  • dowożenie uczniów do szkół

   1155513

  • program „Radosna szkoła” (wydatki majątkowe)

   753189

  • projekty edukacyjne realizowane ze środków europejskich

   923080689

  • inne

   53700644

  • Suma:

   551909486.36

 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  79321958.84

  Polityka społeczna i wczesna edukacja

  • funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków

  • MUP

  • Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

  • Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

  • Pomoc materialna dla uczniów

  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

  • Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

  • projekty realizowane ze środków europejskich

  • inne

  • funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków

   11490979

  • MUP

   7792710

  • Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

   47977508

  • Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

   3076048

  • Pomoc materialna dla uczniów

   3201084

  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

   937677

  • Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

   1213080

  • projekty realizowane ze środków europejskich

   3223872

  • inne

   408998

  • Suma:

   79321958.84

 • Sport

  100997370.74

  Sport

  • budowa stadionu miejskiego

  • utrzymanie boisk Orlik

  • zajęcia sportowe w szkołach

  • zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o.

  • budowa basenu przy ul. Łabędziej

  • budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

  • objęcie udziałów w MOSIR

  • objęcie udziałów w SPR

  • objęcie udziałów w Motor Lublin

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

  • utrzymanie obiektów sportowych

  • inne

  • budowa stadionu miejskiego

   64843395

  • utrzymanie boisk Orlik

   1652827

  • zajęcia sportowe w szkołach

   1020489

  • zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o.

   6050000

  • budowa basenu przy ul. Łabędziej

   8292105

  • budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

   6241345

  • objęcie udziałów w MOSIR

   3014300

  • objęcie udziałów w SPR

   4000000

  • objęcie udziałów w Motor Lublin

   1500000

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej

   2907660

  • utrzymanie obiektów sportowych

   662789

  • inne

   812457

  • Suma:

   100997370.74

 • Turystyka

  2121991.39

  Turystyka

  • opłacenie składek z tytułu członkostwa w organizacjach turystycznych

  • Budowa systemu ścieżek rowerowych

  • organizacja działalności turystyczno-krajoznawczej

  • propagowanie turystyki

  • inne

  • opłacenie składek z tytułu członkostwa w organizacjach turystycznych

   245000

  • Budowa systemu ścieżek rowerowych

   1630061

  • organizacja działalności turystyczno-krajoznawczej

   126936

  • propagowanie turystyki

   19704

  • inne

   100289

  • Suma:

   2121991.39

 • Część równoważąca subwencji ogólnej

  7679968

 • Inne

  5529499.67

 • Obsługa zadłużenia

  33073912

Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.