Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

Sprawozdanie Finansowe i Raport za 2015r.

Sprawozdani Zarządu z działalności Spółki za 2016rok

Sprawozdanie Finansowe i Raport za 2016r.

Rachunek zysków i strat 2017r.

Rachunek przepływów pieniężnych 2017

Bilans 2017

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MPK Lublin

Wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o. wynosi:
– dla Przewodniczącego 1,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS,
– dla pozostałych członków 0,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.