Najczęstsze problemy

Poniżej przedstawiamy fragmenty orzeczeń sądów administracyjnych, na które warto się powoływać, gdy urząd utrudnia nam realizację naszego prawa do informacji.
– Gdy urząd pyta o nasze dokładne dane osobowe
– Gdy urząd informuje, że trzeba wnieść pisemny wniosek
– Gdy urząd pyta: „a po co to pani/panu?”
„Za wniosek o udzielenie informacji publicznej uznać można przesłanie zapytania drogą elektroniczną, i to nawet, gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej ma uproszczony i odformalizowany charakter, a osoba zadająca pytanie nie musi być nawet w pełni zidentyfikowana, nie musi bowiem wykazywać interesu prawnego, ani interesu faktycznego.”
wyrok WSA w Łodzi, II SAB/Łd 46/12

– Gdy urząd nie chce nic udostępnić, ze względu na ochronę danych osobowych
– Gdy urząd twierdzi, że anonimizacja to przetworzenie
„Konieczność dokonania anonimizacji nie może być utożsamiana z odmową udzielenia informacji publicznej z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.”
„Wyłączenie pewnych danych ze względu na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej czy też tajemnicę przedsiębiorcy z treści udostępnianej informacji publicznej nie powoduje przy tym nadania tej informacji charakteru informacji przetworzonej.”
Wyrok WSA w Poznaniu, II SA/Po 47/13

– Gdy urząd odmawia udostępnienia ze względu na ochronę praw autorskich
„Informację publiczną stanowią nie tylko dokumenty wytworzone przez podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, ale także dokumenty wytworzone przez inne podmioty będące w dyspozycji zobowiązanego do udzielenia informacji, nawet wówczas, gdy w stosunku do nich przysługują inne uprawnienia w tym prawa autorskie.”
wyrok WSA w Rzeszowie, II SAB/Rz 29/11

– Gdy spółka komunalna twierdzi, że nie jest podmiotem zobowiązanym
„Do udzielenia informacji publicznej są zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. nie tylko szeroko rozumiane organy administracji publicznej, publiczne osoby prawne lub jednostki organizacyjne albo podmioty je reprezentujące, lecz także inne podmioty lub jednostki organizacyjne, jeżeli wykonują one w szczególności zadania publiczne.”
wyrok WSA w Poznaniu, IV SAB/Po 99/12