Jak uzyskać informację publiczną

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej mają obowiązek przekazywać ją za pomocą trzech możliwych trybów:
– w Biuletynie Informacji Publicznej,
– w centralnym repozytorium,
– na wniosek.
Na wniosek udostępniane są jedynie te informacje, które nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium. W przypadku, gdy złożymy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która jest już udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium organ zobowiązany powinien nam wskazać dokładną lokalizację tego pliku.
Biuletyn Informacji Publicznej to strona internetowa, której celem jest powszechne udostępnianie informacji publicznej. Każdy podmiot, który ma obowiązek udostępniać informacje publiczne ma obowiązek posiadać taką stronę. Podmiot zobowiązany musi umieścić w Biuletyn Informacji Publicznej informacje publiczne określone w art. 8 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo podmiot zobowiązany może w Biuletynie Informacji Publicznej zamieścić każdą informację publiczną.
Centralne Repozytorium to strona internetowa, której celem jest powszechne udostępnianie informacji publicznej, która ma szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. W Centralnym Repozytorium umieszcza się wyłącznie takie informacje publiczne, które w sposób użyteczny i efektywny mogą być ponownie wykorzystane. Centralne Repozytorium prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji. W Centralnym Repozytorium znajdują się wyłącznie informacje publiczne pochodzące od organów administracji rządowej, z funduszy celowych, ZUSu, KRUSu, NFZu, państwowych instytutów badawczych i państwowych osób prawnych powołanych do realizacji zadań publicznych (z wyłączeniem państwowych uczelni i PANu). W Centralnym Repozytorium nie znajdziemy informacji pochodzących od samorządów, stowarzyszeń i fundacji. Przykładem informacji publicznych znajdujących się w Centralnym Repozytorium:
– Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,
– Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
-Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych,
– Informacja o ilości wniosków złożonych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– Produkty regionalne i tradycyjne (lista produktów z podziałem na województwa),
– biuletyny informacyjne Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej,
– Absolwenci według typów szkół,
– Inwestycje, infrastruktura i wykaz nieruchomości szkół wyższych i jednostek naukowych,
Więcej informacji publicznych dostępnych w Centralnym Repozytorium znajdziesz pod adresem: https://danepubliczne.gov.pl .

Dodatkowo prawo do uzyskiwania informacji obejmuje także dostęp do dokumentów urzędowych oraz wstęp na posiedzenia organów kolegialnych (np. Rada Miasta) i udostępniania materiałów dokumentujących te posiedzenia (także audiowizualnych i teleinformatycznych). Pamiętajmy także, że w art. 61 Konstytucja gwarantuje nam prawo do możliwości rejestracji dźwięku lub obrazu w trakcie posiedzeń organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.