Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego

W 2013 r. zakończono realizację projektu. W ramach prac budowlanych zostały przebudowane i wykonane nowe nawierzchnie na ścieżkach parkowych, placach oraz schodach terenowych, wykonano nowe ogrodzenie od strony ul. Leszczyńskiego i Długosza (wybudowano nowy mur i wykonano ścianę oporową), przebudowę niecki stawu dolnego, koryta cieku wodnego oraz stawu górnego. Przeprowadzono prace zieleniarskie (przygotowanie podłoża pod nasadzenia nowych roślin), wykonano trawniki. Przebudowano i rozbudowano plac zabaw dla dzieci. W całym parku zostały ustawione nowe elementy małej architektury ogrodowej. Poniesione zostały również koszty sprawowania nadzorów (autorskiego i archeologicznego). W miesiącach wiosennych zrealizowano usunięcie gniazd gawronów w Ogrodzie Saskim oraz ich płoszenie. Natomiast w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 7.970,40 zł i przeznaczono na opracowanie i wydruk foldera informacyjnego dla projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie”. Celem projektu było przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Ogrodu Saskiego. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączna wartość projektu – 12.720.064 zł, dofinansowanie ze środków europejskich i NFOŚiGW 7.711.517 zł. Lata realizacji: 2010-2013.

Park_saski3