Przebudowa ul. Narutowicza

2013: W budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego zakończono roboty związane z przebudową, tj. wykonano montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej oraz tynki wewnętrzne i oblicowania, wykonano posadzki i podłogi, malowanie wewnętrzne, zainstalowano dźwig elektryczny, wymieniono instalację c.o., elektryczną i teletechniczną wentylację, zainstalowano oświetlenie terenu, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz wykonano tablicę informacyjną. Natomiast w zakresie przebudowy ulic: rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót. Przebudowano ul. Kruczą w zakresie kanalizacji deszczowej, robót elektrycznych oraz drogowych, w ul. Konopnickiej wykonano kanalizację deszczową oraz częściowo roboty elektryczne, w ulicy Orlej oraz w ulicy Granicznej wykonano częściowo roboty elektryczne. Ponadto zakupiono i zamontowano kamerę monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Narutowicza. Dokonano również płatności na odszkodowanie za grunty przejęte pod przebudowę ul. Narutowicza z ulicami przyległymi. Całkowita wartość projektu objętego dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 21.753.284 zł (zgodnie z aneksem podpisanym w styczniu 2014 r.). Łączna kwota dofinansowania stanowi 10.000.000 zł. Lata realizacji: 2008 – 2014. Projekt ma na celu przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2013 roku – 37,92%.

Narutowicza