Budowa mieszkań komunalnych

Wykonano roboty ziemne, fundamenty, konstrukcję piwnic, nadziemia i stropodach, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, przyłącza ciepłownicze i gazowe, sieci i przyłącza wodociągowe oraz częściowo sieci deszczowe i sanitarne, instalacje wod.-kan., c.o., sieci i przyłącza wodociągowe, posadzki parteru i podłoża, stolarkę okienną, elewację zewnętrzną, linie zasilające, tablice rozdzielcze oraz instalacje elektryczne wewnętrzne. W dniu 27 lipca 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy gminą Lublin a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości do 3.199.492,83 zł (tj. 30% faktycznych kosztów zadania) na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w rejonie ul. Zygmunta Augusta, w wyniku którego powstaną 64 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Stan zaangażowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 69,88%.