Infratruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap

2013: Poniesione koszty obejmują regulację spraw terenowo-prawnych (odszkodowania) oraz wydatki związane z kontynuacją budowy ulic oznaczonych symbolami: 4/1KDL-G, 5KDL-G, 6KDL-G, 7KDL-G oraz ul. Rataja (na odcinku od ul. Grygowej do granicy miasta) wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, przebudową i budową skrzyżowań, budową ronda, przebudową i budową istniejących zjazdów, budową ciągów pieszych, budową zatok autobusowych, budową pętli nawrotowej, budową słupów oświetleniowych i trakcyjnooświetleniowych. Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane. Łącznie wykonano 5,8 km dróg. Ponadto przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną w radiu i prasie. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności miasta Lublin poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy. Zadanie realizowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu – 62.348.762 zł, wartość dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa – 9.421.276 zł. Lata realizacji 2007-2013.