Budowa stadionu miejskiego

W 2013 roku prowadzono następujące roboty budowlane i drogowe: wzmocniono grunt pod place i drogi, zakończono budowę konstrukcji budynku głównego oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe. Wykonano konstrukcję trybun wraz z częściowym zadaszeniem, rozpoczęto roboty w pomieszczeniach podtrybunia oraz na płycie głównej boiska, wykonano docieplenie elewacji zachodniej budynku głównego oraz prowadzono roboty budowlane na budynku komercyjnym. Prowadzono prace w zakresie zagospodarowania terenu, tj. jezdnie główne, chodniki, parkingi, nasadzenia drzew i krzewów od strony zachodniej i północnej, trawniki, oświetlenie terenu, uzbrojenie terenu w sieci elektryczne i sanitarne, wykonano sieć i przyłącze wodociągowe zasilające w wodę stadion oraz sieć i przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe do węzła cieplnego. Wykonano również roboty uzupełniające, obejmujące ukształtowanie ekranu akustycznego w formie nasypu ziemnego, instalacje sanitarne, wodnokanalizacyjne części komercyjnej budynku. Ponadto wykonano aktualizację studium wykonalności dla projektu w zakresie infrastruktury szkolnej i sportowej. Wykonano audyt w zakresie zgodności projektu budowlanego stadionu, programu funkcjonalno-użytkowego z przepisami sportowymi i z zakresu bezpieczeństwa, zrealizowano dostawę i instalację kamer i urządzeń radiowych, wykorzystywanych do monitorowania postępu prac przy budowie stadionu. Zawarto umowę na wykonanie usunięcia kolizji linii 110 kV z projektowanym parkingiem przy stadionie oraz umowę z Krajową Spółką Cukrową o odpłatne udostępnienie nieruchomości w celu zaprojektowania i umieszczenia na przedmiotowej działce sieci wodociągowej zasilającej stadion. Opracowano kompletną dokumentację projektową na wykonanie instalacji BMS, wykonano opinię dotyczącą oceny poprawności rozwiązań technicznych projektów budowlanych i wykonawczych dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszych oraz organizacji ruchu, opracowano projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia realizowanej sieci ciepłowniczej zasilającej stadion. W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu został rozstrzygnięty przetarg na zaprojektowanie i budowę dróg dojazdowych do stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym). Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 180.253.960,34 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 67.158.580,50 zł. Celem projektu jest poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Lata realizacji projektu: 2009-2015. Stopień zaawansowania realizacji zadania do końca 2013 roku – 41,16%.

Stadion Miejski w Lublinie