Budowa Akademii Golfa

W ramach kontynuowanych robót budowlanych wykonano: przygotowanie pozostałego terenu zielonego, prace ziemne wraz z wyłożeniem kostki brukowej, częściowo ogrodzenie – siatka niska, częściowo teren gry (fairway). Ponadto wykonano aktualizację studium wykonalności oraz opracowano dokumentację projektową zamienną. Poniesiono także opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 2.971.788 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 678.529 zł. Celem projektu jest poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej. Lata realizacji projektu: 2009-2014.