Opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin