zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe