wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych