• Transport i łączność

  283451189

 • Utrzymanie i remonty dróg

  308636224

 • Gospodarka mieszkaniowa

  15343621

 • Administracja publiczna

  134692654

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  33253600

 • Obsługa zadłużenia

  35000000

 • Oświata i wychowanie

  605786927

 • Ochrona zdrowia

  17678900

 • Pomoc społeczna

  131138690

 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  78586413

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  117507221

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  72099886

 • Sport

  47900540

 • Rodzina

  331526189

 • Cześć równoważąca subwencji oświatowej

  6377439

 • Rezerwy ogólne i celowe

  52940099

 • Działalność usługowa

  5630992

 • Inne

  3184992

Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.